Kwiecień 20, 2023

W dniu 15 kwietnia br. w Audytorium im. Ryszarda Bagińskiego na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie odbył się XXII Zjazd Sprawozdawczy Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Na 91 uprawnionych delegatów w  zjeździe wzięło udział 57 osób, co dało frekwencję na poziomie  63%. Frekwencja byłaby znacznie wyższa (ok 80%) gdyby nie fakt, że kilkunastu delegatów, którzy planowali swoją obecność, w ostatniej chwili z przyczyn losowych było zmuszonych zrezygnować z udziału w spotkaniu. Zjazd otworzył Przewodniczący Rady Okręgowej, dr inż. Jan Bobkiewicz. Po powitaniu wszystkich obecnych gości, przystąpiono do wyboru Prezydium Zjazdu. Na Przewodniczącego tegorocznego zjazdu został wybrany Leszek Kuszelewicz, na zastępców: Krzysztof Motylak i Anatol Kołoszuk, a funkcję sekretarzy pełniły Magdalena Rajca oraz Helena Żuk. W dalszej kolejności wybrano komisję mandatową, skrutacyjną i komisję uchwał i wniosków. W komisji mandatowej zasiedli: Krzysztof Kempski, Tomasz Lewandowski oraz Grzegorz Zawadzki, w komisji skrutacyjnej znaleźli się: Dominika Pondo, Sebastian Pudło i Stanisław Ziębiński, do komisji uchwał i wniosków natomiast wybrani zostali:  Sławomir Korzeb, Andrzej Haas i Olga Wilk.  Po dokonaniu formalności związanych z wyborem komisji oraz prezydium, obecni uczestnicy mieli okazję wysłuchania wystąpień gości honorowych.

 Jako pierwsza glos zabrała dr hab. inż. Anna Głowacka, Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska witając delegatów w progach budynku, który większości jest doskonale znany i zapewne budzi setki wspomnień.

Następnie ze swoim wystąpieniem wystąpił mgr inż. Mariusz Dobrzeniecki, Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.  Przemówienie rozpoczął od podsumowania działalności Polskiej Izby z ostatnich dziesięciu miesięcy. Przez ten okres Izba skupiła się głownie na legislacji. Udało się także uruchomić asystę prawną, wypracowaną w ramach współpracy z firmą ubezpieczającą członków Izby.  Prezes wspomniał także o szerokich zmianach w Ustawie Prawo budowlane, do których Polska Izba wniosła bardzo wiele uwag i wyraziła stanowczy sprzeciw wobec niektórych zapisów.  

„ Kandydując na Prezesa Polskiej Izby apelowałem o to, abyśmy byli jednością” -mówił. „ Siłą Izby jest niewątpliwe jej jedność. Jeśli będziemy mówić tym samym głosem, będziemy w stanie wiele osiągnąć”-kontynuował. Pokreślił także, że najistotniejszym zadaniem, któremu będzie się poświęcał  jest walka o inżyniera budownictwa.  Na koniec pozdrowił delegatów słowami: „Z wiatrem w żaglach, jak głosi dewiza Szczecina. Tego wam życzę”.

Po wystąpieniu Prezesa Polskiej Izby głos zabrała prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, w kilku słowach życząc zebranym owocnych obrad.

Z krótkim wystąpieniem wystąpiła także mgr inż. arch. Anna Płatek, Członek Okręgowej Rady Zachodniopomorskiej Izby Architektów, witając zebranych w imieniu środowiska architektów oraz dziękując za zaproszenie.

W  dalszej kolejności przystąpiono do części sprawozdawczej Zjazdu. Zarówno sprawozdanie z działalności Rady, jak i sprawozdania Organów Izby, tj.: Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej z działalności w 2022 roku zostały zatwierdzone, tym samym Okręgowa Rada Zachodniopomorskiej Izby uzyskała absolutorium za działalność w 2022 roku. Uchwały o zatwierdzeniu planu pracy Okręgowej Rady oraz Organów Izby na 2023 rok oraz pozostałe uchwały zostały podjęte większością głosów przez delegatów. Tegoroczny zjazd odbył się rekordowym czasie niespełna dwóch godzin.

 

Dokumenty i pliki do pobrania