Organy

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny


Okręgowy Sąd Dyscyplinarny wykonuje zadania określone w art. 25 ustawy o samorządach zawodowych, a w szczególności:

  • rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej określonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 06, Nr 156, poz. 1118 z póżn. zm., dalej Prawo budowlane) oraz sprawy dyscyplinarne członków okręgowej izby, skierowane przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej lub właściwy nadzór budowlany,
  • rozpatruje sprawy skierowane przez Krajowy Sąd Dyscyplinarny,
  • orzeka o zatarciu kary, o której mowa w art. 101 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

Wniosek o udostępnienie akt prosimy zgłaszać:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail kancelaria@zoiib.pl
  • pisemnie, na adres ZOIIB.

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

Sławomir Korzeb

Przewodniczący

Jarosław Kwiecień

Z-ca Przewodniczącego

Joanna Frasońska

Sekretarz

Jolanta Behnke

Julian Bujak

Dariusz Grochowicz

Sylwester Grygowski

Ryszard Grzybowski

Przemysław Michalak

Konrad Opar

Andrzej Pralicz

Konrad Roszak

Joanna Serwatka

Mirosław Somm

Mirosław Wasilewski

Helena Żuk

Dokumenty i pliki do pobrania