Regulamin


RODO

Administratorem danych osobowych jest Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Energetyków 9. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu biuro@zoiib.pl lub  pisemnie  na wyżej wskazany adres siedziby administratora. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji ustawowych zadań określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm. ), Statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, uchwał organów samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz innych obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie:

 • prowadzenia listy członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa,
 • sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków Izby,
 • reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków,
 • nadawanie i pozbawianie uprawnień budowlanych
 • prowadzenie postępowań z tytułu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków samorządów zawodowych,
 • organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych oraz innych form pomocy materialnej członkom Izby,
 • wydawania zaświadczeń członkostwa w Izbie,
 • prowadzenia działalności o charakterze szkoleniowym, kulturalnym i sportowym, służącej integracji członków Izby,
 • prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego oraz prowadzenia rejestru uprawnień  budowlanych, 
 • postępowań odwoławczych, jak również w celach archiwalnych w związku z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U. z2018 r. poz. 217z późn. zm.).

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych  bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach poniżej wskazanych aktów normatywnych, w szczególności:

 1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019 r. poz.1186);
 2. Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm. ),
 3. Ustawy z dnia 14czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), 
 4. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r.poz. 2183 z późn. zm.),
 5. Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831).
 6. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014r. w sprawie wzorów 
  i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów  osób  posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz.U. z2014 r. poz. 1513 z późn. zm.),
 7. Statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa,
 8. Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 9. Regulaminu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 10. Regulaminu Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 11. Regulaminu Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 12. Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 13. Regulaminu okręgowych komisji rewizyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 14. Regulaminach okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 15. Regulaminu okręgowych sądów dyscyplinarnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 16. Regulaminu okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku  przechowywania  danych wynikającego  z  przepisów  prawa,  w szczególności  obowiązku  przechowywania  dokumentów wynikającego  z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U. z2018 r. poz. 217 z późn. zm.). Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie zawartych przez administratora umów, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usługi IT, podmiotom wyceniającym szkody, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy 
z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).
 • • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu: 

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
   

Dokumenty i pliki do pobrania