Organy

Okręgowa Rada


 

Okręgowa rada jest organem okręgowej izby inżynierów budownictwa, określonym w art. 14 ust. 1 pkt. 2 i art. 19 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), wybieranym przez okręgowy zjazd. Kadencja rady trwa 4 lata. 

W okresie między zjazdami okręgowa rada izby wykonuje zadania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa na obszarze działania izby, realizując obowiązki wynikające z ustawy, statutu, uchwał Krajowego Zjazdu oraz okręgowego zjazdu izby. 
Prezydium okręgowej rady działa w imieniu okręgowej rady izby w zakresie określonym regulaminem okręgowych rad oraz uchwałami okręgowej rady izby. Prezydium okręgowej rady izby stanowią: przewodniczący, zastępcy przewodniczącego, sekretarz, skarbnik oraz członkowie w liczbie określonej przez radę. Okręgowa rada izby może wybrać również zastępcę sekretarza i zastępcę skarbnika. 

Prezydium

Jan Bobkiewicz

Przewodniczący

Anatol Kołoszuk

Z-ca Przewodniczącego

Elżbieta Janczyńska

Sekretarz

Sylwester Gadomski

Skarbnik

Stanisław Barcz

Krzysztof Motylak

Członkowie

Jacek Bejgrowicz

Artur Biszewski

Adam Piotrowicz

Dominika Pondo

Sebastian Pudło

Magdalena Rajca

Zygfryd Szkudlarek

Arkadiusz Szukajło

Artur Urbański

Grażyna Wencel

Stanisław Ziębiński

Leon Zuń

Dokumenty i pliki do pobrania