Obsługa prawna


Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na stałe korzysta z usług prawniczych, świadczonych przez: 

Kancelaria Radców Prawnych Licht & Przeworska, obsługująca:

  • Biuro,
  • Okręgowy Zjazd,
  • Okręgową Radę,
  • Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

mec. Renata Kluka, obsługująca:

 

  • Okręgową Komisję Kwalifikacyjną,
  • Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Porady prawne dla naszych członków

 Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa udostępnia możliwość skorzystania z  nieodpłatnych porad prawnych uprawnionym członkom Zachodniopomorskiej Okręgowej  Izby Inżynierów Budownictwa.

W celu skorzystania z porady prawnej prosimy o zapoznanie się z Regulaminem o kontakt telefoniczny z Biurem Izby: 

Tel. 914 624 440  

      914 898 410 


Porady prawne dla naszych członków

Założenia dotyczące zapewnienia przez Zachodniopomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa członkom Izby nieodpłatnych porad prawnych (porady w zakresie sporów w tym sądowych, treść umów, wykładnia przepisów).  

1. Wyznaczona przez Izbę Kancelaria będzie pełnić dyżury w siedzibie Izby w ustalonym terminie jeden raz w tygodniu przez 2h. Informacja o terminach dyżurów zostanie umieszczona na stronie internetowej Izby.  

2. Członek Izby, który będzie chciał otrzymać poradę prawną, jest zobowiązany do umówienia się telefonicznie przez sekretariat Izby. Potrzebujący porady prawnej członek Izby, musi podać imię, nazwisko, nr telefonu i temat porady prawnej.  

3. Członek Izby jest zobowiązany do wskazania, kogo sprawa dotyczy (ewentualnie z kim jest w konflikcie), aby umożliwić Kancelarii weryfikację, czy nie zachodzi konflikt interesów, gdyż w takim przypadku Kancelaria nie udzieli porady.

4. Członek Izby zobowiązany jest wskazać, czy jest już w danej sprawie reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika. Jeżeli dana osoba jest już reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, Kancelaria nie udzieli porady prawnej.  

5. Porady prawne mogą dotyczyć różnych dziedzin prawa w obszarze działalności Kancelarii. Porady nie obejmują spraw związanych z odpowiedzialnością zawodową, czy dyscyplinarną członka Izby.  

6. Porady udzielane są w formie ustnej maksymalnie w wymiarze 1h w ramach jednego dyżuru, przy czym pracownik Kancelarii Prawnej może wskazać w jaki sposób stosowne pismo sformułować.

 Prosimy o zapoznanie się z poniższym Regulaminem

 

REGULAMIN

udzielania nieodpłatnych porad prawnych

członkom Zachodniopomorskiej Okręgowej  

Izby Inżynierów Budownictwa

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin udzielania nieodpłatnych porad prawnych członkom Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady udzielania przez podmiot świadczący usługi prawne na rzecz Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, nieodpłatnej pomocy prawnej uprawnionym członkom ZOIIB.  

2. Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych nie zwalnia ZOIIB, w tym organów, komisji i zespołów ZOIIB od wykonywania zadań w zakresie poradnictwa prawnego wobec członków ZOIIB, określonych w odrębnych aktach prawnych.  

§ 2

Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) OROZ – rozumie się przez to Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

2) podmiocie świadczącym usługi prawne na rzecz ZOIIB – rozumie się przez to radcę prawnego, adwokata bądź kancelarię prawną prowadzoną w formie spółki prawem przewidzianej, których łączy z ZOIIB umowa w przedmiocie świadczenia usług prawnych;  

3) ZOIIB – rozumie się przez to Zachodniopomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

 § 3

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej

1. Nieodpłatne porady prawne udzielane są w zakresie związanym z wykonywaniem zadań przez inżyniera budownictwa, w szczególności dotyczą:

1) wykładni przepisów prawa budowlanego;

2) wykładni przepisów aktów prawnych regulujących działanie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa;

3) odniesienia do sytuacji zaistniałej na gruncie procesu inwestycyjnego w relacjach inżynier budowy, a inne podmioty biorące udział w procesie inwestycyjnym;

4) roszczeń cywilnoprawnych.  

2. Nieodpłatne porady prawne obejmują:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego.

3. Nieodpłatne porady prawne nie obejmują spraw:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej a niezwiązanych ściśle z wykonywaniem obowiązków inżyniera budownictwa w zakresie prawa budowlanego;

2) związanych z odpowiedzialnością zawodową i dyscyplinarną inżyniera budownictwa, jeżeli zaistniały już przesłanki do skierowania sprawy do OROZ bądź wniosek o ukaranie wpłynął już do ZOIIB;

3) sądowych;

4) w których zaistniał konflikt interesów różnych podmiotów, a co najmniej jeden podmiot, jest bądź był, obsługiwany przez podmiot świadczący usługi prawne na rzecz ZOIIB.  

§ 4

Osoba uprawniona do nieodpłatnej porady prawnej

1. Nieodpłatne porady prawne udzielane są członkom ZOIIB, którzy nie zostali zawieszeni w prawach członka i nie mają zaległości w uiszczaniu składek członkowskich.

2. Prawo do udzielenia nieodpłatnej porady prawnej osoba uprawniona wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia o przynależności do ZOIIB oraz oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

§ 5

Osoba uprawniona do udzielania nieodpłatnej porady prawnej

1. Nieodpłatne porady prawne udziela osobiście radca prawny lub adwokat, a w uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant radcowski lub adwokacki.  

2. Osoba uprawniona do udzielania nieodpłatnej porady prawnej może z ważnych powodów odmówić udzielenia porady prawnej, informując osobę uprawnioną o przyczynie odmowy.  

§ 6

Umowa z ZOIIB

Radca prawny lub Adwokat udziela nieodpłatnej porady prawnej na podstawie umowy zawartej z ZOIIB.  

§ 7

Zasady udzielania nieodpłatnych porad prawnych

1. Nieodpłatne porady prawne udzielane są wyłącznie w formie ustnej w siedzibie podmiotu świadczącego usługi prawne na rzecz ZOIIB, po uprzednim umówieniu spotkania.

2. Spotkanie, o którym mowa w ust. 1, odbędzie się pod warunkiem podpisania oświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 i jeżeli Biuro ZOIIB wyrazi zgodę na udzielenie nieodpłatnej porady prawnej danemu członkowi ZOIIB.  

3. Oświadczenie, o którym mowa w § 4 ust. 2, jest odbierane od uprawnionego członka ZOIIB podczas spotkania.  

§ 8

Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu.  

 

 

 

Szczecin, dnia 

imię i nazwisko

numer członkowski

numer telefonu

 

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany, oświadczam że:

1) jestem aktywnym członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

nr członkowski ……………………………………………….;

2) nie posiadam zaległości wobec Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

3) nie został skierowany do Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wniosek o ukaranie mojej osoby w trybie odpowiedzialności zawodowej bądź dyscyplinarnej;

4) nie jestem stroną ani pełnomocnikiem strony, biegłym sądowym, w postępowaniu sądowym lub spornym postępowaniu administracyjnym prowadzonym w związku z kierowanym zapytaniem;

5) pełnię funkcję …………………………. na budowie , której Inwestorem jest  

 np. kierownika budowy

…………………………………., zaś Wykonawcą …………………………….., jestem zatrudniony na umowie o pracę*/lub inna forma zatrudnienia* w firmie ………………………………….. / prowadzę działalność gospodarczą*.  

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

Dokumenty i pliki do pobrania