Aktualne sprawozdania


XXXIX sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane

Egzaminy   XXXIX  sesji  egzaminacyjnej  na  uprawnienia  budowlane odbyły   się w  dniach  od  27  maja  do  03 czerwca 2022 roku. Wniosek   o  nadanie   uprawnień  budowlanych   złożyło  115   osób,   do  części   pisemnej   zakwalifikowało  się  114 osób. Do egzaminu testowego wraz z osobami powtarzającymi egzamin przystąpiło 153 osoby. Egzamin   odbywał   się   zgodnie   z   założeniami   Krajowa   Komisja   Kwalifikacyjna   określonymi   w   wytycznych: „Procedura zapewnienia bezpieczeństwa podczas egzaminów na uprawnienia budowlane, organizowanych przez okręgowe   komisje   kwalifikacyjne   okręgowych   izb   inżynierów   budownictwa   w   okresie   stanu   zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19”. 

Dnia 27 maja 2022 r. rozpoczął się egzamin  testowy podzielony  na  dwie  części : godzina  9  – specjalność konstrukcyjno- budowlana, godzina 13 – pozostałe specjalności.   Wyniki   egzaminów   testowych   podano   zdającym   tego   samego   dnia,   co   pozwoliło   na   przeprowadzenie egzaminów   ustnych   niezwłocznie   od   soboty,   a   dla   specjalności   konstrukcyjno-budowlanej   nawet   w   piątek 27.05.2022. Do egzaminu ustnego uprawnionych było 132 osoby, w tym 28 z nich zdawało egzamin poprawkowy. Egzamin ustny zdało 109 osób. 

Ogólna       zdawalność       egzaminu   w   trakcie  XXXIX  sesji  egzaminacyjnej wyniosła 83,86 %. i wynik ten jest wynikiem powyżej średniej krajowej na podstawie danych z innych izb. Uprawnienia     budowlane     uzyskało:    

  •  58     inżynierów     specjalności     konstrukcyjno-budowlanej,     
  • 11 w   specjalności   inżynieryjnej   drogowej,   
  • 3   w   specjalności   inżynieryjnej   mostowej,   
  • 9   w   specjalności   inżynieryjnej kolejowej   w   zakresie   kolejowych   obiektów   inżynierskich,   
  • 2   w   specjalności   inżynieryjnej   hydrotechnicznej,   
  • 16   w   specjalności   instalacyjnej   w   zakresie   sieci,   instalacji   i   urządzeń   cieplnych,   wentylacyjnych,   gazowych, wodociągowych   i   kanalizacyjnych,   
  • 8   w   specjalności   instalacyjnej   w   zakresie   sieci,   instalacji   i   urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, odbyło się w dniu 28 czerwca 2022 r. w audytorium im. prof.   Stanisława   Skoczowskiego   w   budynku   Wydziału   Elektrycznego   przy   ul.   26   Kwietnia   10   w Szczecinie.   Po oficjalnych wystąpieniach nastąpiło uroczyste ślubowanie.

Dokumenty i pliki do pobrania