Aktualne sprawozdania


XLI sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane

Egzaminy   XLI  sesji  egzaminacyjnej  na  uprawnienia  budowlane odbyły   się w  dniach  od  26  maja  do  02 czerwca 2023 roku. Wniosek   o  nadanie   uprawnień  budowlanych   złożyło  126   osób,   do  części   pisemnej   zakwalifikowało  się  122 osób. Do egzaminu testowego wraz z osobami powtarzającymi egzamin przystąpiło 142 osoby.  

Dnia 27 maja 2022 r. rozpoczął się egzamin  testowy podzielony  na  dwie  części : godzina  9  – specjalność konstrukcyjno- budowlana, godzina 13 – pozostałe specjalności.   Wyniki   egzaminów   testowych   podano   zdającym   tego   samego   dnia,   co   pozwoliło   na   przeprowadzenie egzaminów   ustnych niezwłocznie   od   soboty,   a   dla   specjalności   konstrukcyjno-budowlanej   nawet   w   piątek 26.05.2023. Do egzaminu ustnego przystąpiło 160 osób, w tym 33 z nich zdawało egzamin poprawkowy. Egzamin ustny zdało 126 osób.  

Ogólna  zdawalność egzaminu w trakcie  XLI  sesji  egzaminacyjnej wyniosła 83,77 %. i wynik ten jest wynikiem powyżej średniej krajowej na podstawie danych z innych izb. Uprawnienia     budowlane     uzyskało:    

•  58     inżynierów     specjalności     konstrukcyjno-budowlanej,      

• 20 w   specjalności   inżynieryjnej   drogowej,    

• 3   w   specjalności   inżynieryjnej   mostowej,    

• 5   w   specjalności   inżynieryjnej kolejowej   w   zakresie   kolejowych   obiektów   inżynierskich,    

• 7   w   specjalności   inżynieryjnej   hydrotechnicznej,    

• 20   w   specjalności   instalacyjnej   w   zakresie   sieci,   instalacji   i   urządzeń   cieplnych,   wentylacyjnych,   gazowych, wodociągowych   i   kanalizacyjnych,   

• 13   w   specjalności   instalacyjnej   w   zakresie   sieci,   instalacji   i   urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.  

Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, odbyło się w dniu 06 lipca 2023 r. na wydziale Budownictwa i Inżynierii  Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.   Po oficjalnych wystąpieniach nastąpiło uroczyste ślubowanie

 

Dokumenty i pliki do pobrania