Organy

Okręgowa Komisja Rewizyjna


Okręgowa komisja rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością ZOIIB. 

W skład okręgowej komisji rewizyjnej wchodzą: przewodniczący i pozostali członkowie wybrani przez okręgowy zjazd izby.
Prezydium okręgowej komisji rewizyjnej tworzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.

Okręgowa komisja rewizyjna przeprowadza kontrole planowe i kontrole doraźne.
Kontrola planowa przeprowadzana jest co najmniej raz w roku i ma na celu uzyskanie informacji niezbędnych dla przedstawienia okręgowemu zjazdowi sprawozdania z działalności statutowej, finansowej i gospodarczej organów ZOIIB za rok kalendarzowy oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie.

Adam Czernikiewicz

Przewodniczący

Danuta Krupska-Świerkowska

Z-ca Przewodniczącego

Olga Wilk

Sekretarz

Tomasz Lewandowski

Paweł Lisowski

Roman Pawlicki

Dyżury

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej - Adam Czernikiewicz
termin dyżuru można ustalić telefonicznie z biurem ZOIIB

Regulamin Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Dokumenty i pliki do pobrania