Informacje


Uprawnienia budowlane nadawane są przez  okręgowe komisje kwalifikacyjne samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w formie decyzji administracyjnej, która potwierdza kwalifikacje zawodowe. Są niezbędne do pełnienia samodzielnych funkcji technicznej w budownictwie, m.in. kierownika budowy, projektanta, czy tez inspektora nadzoru.  

Uprawnienia budowlane nadawane są po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego i pozytywnym zdaniu przez wnioskodawcę dwuetapowego egzaminu w formie pisemnej oraz ustnej. Warunkiem niezbędnym do przystąpienia do egzaminu jest weryfikacja posiadanego wyksztalcenia oraz odbycia praktyki zawodowej.

Uprawnienia budowlane są udzielane w pełnym lub ograniczonym zakresie do:

• projektowania

• kierowania robotami budowlanymi

• łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi.

Specjalności techniczno-budowlane

Uprawnienia budowlane udzielane są w następujących specjalnościach:

1) konstrukcyjno-budowlanej,

2) inżynieryjnej mostowej,

3) inżynieryjnej drogowej,

4) inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,

5) inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,

6) inżynieryjnej hydrotechnicznej,

7) wyburzeniowej,

8) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,

9) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

10) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Informacje w zakresie ubiegania się o uprawnienia budowlane na podstawie obowiązujących przepisów można uzyskać w godzinach przyjmowania interesantów tj. pon. i śr 11:00-15:00, w pozostałe dni 9:00-13:00.

Obsługa Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
tel.  91 462-44-40 wew. 25, e-mail: uprawnienia@zoiib.pl 

 

Konto bankowe Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:
 PKO BP S.A.: 04 1020 4795 0000 9302 0509 4331

 

Wysokość  opłat za egzamin na uprawnienia budowlane ustalono w Uchwale Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nr. 44/R/22 z dnia 16 listopada 2022 r., zamieszczonej poniżej.

/media/1440//20221206_095852_555311.png

Dokumenty i pliki do pobrania