Polityka

prywatności


Polityka prywatności 

Administratorem danych osobowych jest Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Energetyków 9. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu biuro@zoiib.pl lub  pisemnie  na wyżej wskazany adres siedziby administratora. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji ustawowych zadań określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm. ), Statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, uchwał organów samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz innych obowiązujących przepisów prawa. 

Dokumenty i pliki do pobrania