Szkolenia

Regulamin


 Załącznik nr 1 do uchwały nr 24/R/2022
Okręgowej Rady ZOIIB
z dnia 14 czerwca 2022 r.  

REGULAMIN

Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dotyczący organizowania szkoleń oraz zasad przyznawania dofinansowania kosztów uczestnictwa w konferencjach naukowo - technicznych i seminariach technicznych oraz spotkaniach technicznych dla członków Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

Zachodniopomorska Okręgowa Izba inżynierów Budownictwa, zwana dalej Izbą, wspiera członków Izby w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych poprzez dofinansowanie ich uczestnictwa w różnego rodzaju imprezach szkoleniowych (wykładach, seminariach, warsztatach, konferencjach, spotkaniach) o tematyce związanej z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, organizowanych przez: 

 • Izbę,
 • stowarzyszenia naukowo-techniczne,
 • specjalistyczne firmy branżowe,
 • inne wyspecjalizowane jednostki.

Realizując zadania wynikające z art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samo-rządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z dnia 24 stycznia 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz biorąc pod uwagę zadania Izby określone w § 7 ust. 1 Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, a także wykonujące Uchwały XII Okręgowego Sprawozdawczo - Wyborczego Zajazdu Delegatów Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Szczecinie, Rada Okręgowa Izby ustala niniejszy Regulamin.  

I. ORGANIZOWANIE SZKOLEŃ PRZEZ IZBĘ  

 1. Tworzenie planu tematycznego szkoleń
  1. Propozycje tematyczne planu szkoleń zgłaszają Członkowie Izby, Stowarzyszenia Naukowo - Techniczne oraz uczestnicy szkoleń organizowanych przez Izbę, te ostatnie wpływają w formie zebranych wniosków na formularzach Ankiet oceny danego szkolenia.
  2. Każdorazowo po szkoleniu tematy zostają spisane w zbiorczej ankiecie podsumowującej.
  3. Szczegółowy plan jest formułowany przez Dział Szkoleń Izby, opiniowany przez Ko-misję Doskonalenia Zawodowego i prezentowany na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Izby, a następnie na posiedzeniu Okręgowej Rady Izby.
 2. Zasady organizacji szkoleń (zbieranie i wybór ofert)
  1. Organizacja szkoleń przebiega na podstawie:
   • złożonych ofert stowarzyszeń naukowo - technicznych,
   • złożonych ofert ogólnopolskich firm szkoleniowych,
   • złożonych ofert firm reprezentujących różne branże,
   • inicjatyw członków Izby (wówczas bezpośrednim organizatorem, odpowiedzialnym za zaangażowanie wykładowcy i zapewnienie zaplecza lokalowego oraz serwisu poczęstunkowego jest Biuro Izby).
  2. Oferty są rozpatrywane i wstępnie oceniane przez Prezydium Okręgowej Rady Izby oraz Dział Szkoleń Izby lub wyznaczonego pracownika Biura Izby.
  3. Kryteria wyboru oferty:
   • wartość merytoryczna szkolenia,
   • wykładowca,
   • czas szkolenia,
   • zakres odbiorców (osób zainteresowanych),
   • koszt szkolenia,
   • organizator szkolenia,
   • miejsce szkolenia.
  4. Po zaakceptowaniu danych ofert, ich treści będą podawane do wiadomości Członków Izby w formie uproszczonego planu w Kwartalniku Budowlanym.
 3. Informowanie Członków o planowanych szkoleniach
  1. Informacje dotyczące planowanych szkoleń umieszczane są:
   • na stronie internetowej Izby,
   • w Kwartalniku Budowlanym Izby w formie ogólnego kwartalnego lub półrocznego planu,
   • na tablicy informacyjnej w Biurze Izby,
   • w inny sposób np. informacje o szkoleniach rozsyła się między innymi do:
    • Urzędów Wojewódzkich,
    • Urzędów Marszałkowskich,
    • Urzędów Gmin,
    • Urzędów Miejskich,
    • Starostw Powiatowych,
    • innych jednostek organizacyjnych  w zależności od proponowanej tematyki i zakresu szkolenia stanowiącego działalność danej jednostki.
  2. Informowanie o planowanych szkoleniach może się również odbywać poprzez rozmowę telefoniczną bezpośrednio z zainteresowanymi, korespondencją pocztową lub z wykorzystaniem poczty       elektronicznej poprzez rozsyłanie wiadomości e-mail do czynnych Członków Izby.
 4. Przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w szkoleniu
  1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu odbywa się na formularzu zgłoszeniowym do biura Izby osobiście, mailowo lub telefonicznie (z przesłaniem w terminie późniejszym wypełnionego formularza jako dokumentu uzupełniającego zgłoszenie).
  2. Formularze zgłoszeniowe na szkolenie wraz z podpisanym oświadczeniem dla rencistów /emerytów (wszystkie osoby, które nabyły prawa do renty lub emerytury i na tej podstawie chcą być zwolnione z ponoszenia kosztów za szkolenie) zobowiązane są wypełnić i dostarczyć do Biura Izby (najpóźniej 7 dni przed szkoleniem)
  3. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu oraz wniesienie odpowiedniej opłaty za szkolenie (pkt. 5. Zasady finansowania szkoleń) gwarantuje wpis na listę uczestników.
 5. Zasady finansowania szkoleń organizowanych przez Izbę
  1. Izba pokrywa koszty szkolenia w następując sposób:
   • 100 % kosztów szkolenia dla (czynnych) rencistów i emerytowanych Członków Izby na podstawie złożonego przez te osoby pisemnego oświadczenia na formularzu zgłoszeniowym na szkolenie,
   • do 90 % kosztów szkolenia dla pozostałych czynnych Członków Izby,
  2. Izba nie pokrywa kosztów szkolenia dla uczestników nie będących Członkami Izby,  w takim przypadku koszt szkolenia wynosi 100 %.
  3. Opłatę za szkolenie należy wnieść na konto bankowe Izby podane w zaproszeniu na szkolenie w terminie 7 dni przed datą szkolenia. Koszty przejazdu w przypadku szkoleń odbywających się poza   miejscem zamieszkania pokrywa uczestnik szkolenia.
  4. Faktury za szkolenie wystawiane są po dokonaniu wpłaty przez uczestnika wykładu lub najpóźniej w dniu zaplanowanego szkolenia.
  5. W przypadku rezygnacji ze szkolenia należy zgłosić ten fakt w terminie 7 dni przed pla-nowanym wykładem, natomiast brak takiej informacji spowoduje obciążenie zgłoszonej oso-by kosztami udziału w szkoleniu w pełnej kwocie, poprzez wystawienie Faktury VAT. Obciążenie to dotyczy także rencistów i emerytowanych członków Izby, które nie dokonały w odpowiednim terminie rezygnacji ze szkolenia.
  6. Wszystkie wpływy ze szkoleń zasilają konto funduszu szkoleń oraz Komisji.
 6. Potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu
   Potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu są wydawane w postaci:
  1. Zaświadczenia wydawanego przez Zachodniopomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, podpisanego przez Przewodniczącego Rady Okręgowej Izby oraz Wykładowców szkoleń,
  2. Certyfikatu wydawanych przez prowadzących szkolenia.

II. ZASADY PRZYZNAWANIA FINANSOWANIA KOSZTÓW UCZESTNICTWA W KONFEREN-CJACH I SEMINARIACH ORAZ SPOTKANIACH TECHNICZNYCH  

 1. Dofinansowanie kosztów uczestnictwa w konferencjach naukowo-technicznych i seminariach oraz spotkaniach technicznych dotyczy tylko czynnych Członków Izby.  
 2. Zainteresowany składa z odpowiednim wyprzedzeniem, co najmniej na miesiąc przed terminem konferencji/seminarium, w Biurze Izby wniosek o udzielenie zgody na dofinansowanie kosztów udziału w konferencji/seminarium (Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu).  
 3. Wniosek o udzielenie zgody na dofinansowanie kosztów uczestnictwa jest rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Prezydium Rady Okręgowej Izby.  
 4. Kwota dofinansowania kosztów uczestnictwa w danej konferencji naukowo-technicznej lub seminarium albo spotkaniach dyskusyjnych wynosi 50 % kosztu udziału w konferencji/seminarium/spotkaniu, lecz nie więcej niż 500 złotych brutto.  
 5.  Uczestnik Izby sam zgłasza się na daną konferencję/seminarium/spotkanie i opłaca cały koszt uczestnictwa.  
 6. Po zakończeniu konferencji/seminarium/spotkania uczestnik przedkłada w biurze Izby rachunek lub fakturę wystawioną dla Izby, na podstawie której:  
  1. dla Członka Izby nieprowadzącego działalności gospodarczej koszt udziału jest dokumentowany rachunkiem lub fakturą wystawioną przez organizatora na Izbę w pełnej wysokości,  
  2. dla Członka Izby prowadzącego działalność gospodarczą koszt jest dokumentowany rachunkiem lub fakturą wystawioną przez uczestnika seminarium na Izbę w wyso-kości przyznanego dofinansowania.  
  3. uczestnik zawsze zobowiązany jest przedłożyć rachunek lub fakturę wystawioną przez organizatora konferencji/seminarium/spotkania.  
 7. Każdorazowo do rachunku lub faktury Członek Izby który uzyskał dofinansowanie musi dołączyć zgodę na dofinansowanie.  
 8. Wcześniej ustalona kwota dofinansowania zostanie zwrócona na konto zainteresowanego wpisane na wniosku, o którym mowa powyżej w punkcie II - 2.  
 9. Koszt przyjazdu i powrotu na szkolenie nie jest objęty dofinansowaniem.  
 10. Dla określenie konferencji/seminarium/spotkania uznaje się odpowiednio podane definicje:  
  1. Za konferencję/seminarium/spotkanie wielodniowe uznaje się zajęcia które:  
   • trwają co najmniej 14 godzin obrad,
   • referaty i prelekcje prezentowane przez wielu prelegentów specjalistów z danej branży, przedstawiających temat konferencji z różnych punktów widzenia,
   • teksty recenzowanych referatów wydane w formie materiałów konferencyjnych, prowadzenie dyskusji oraz możliwość wypowiedzi i dzielenia się doświadczenia-mi przez uczestników. Prezentacje techniczne firm nie mogą zawierać więcej niż 20 % łącznego czasu obrad.  
  2. Za konferencję/seminarium/spotkanie jednodniową/e uważa się:  
   • szkolenie które trwa co najmniej 7 godzin obrad,
   • szkolenie na którym referaty prezentowane przez kilku prelegentów specjalistów z danej branży, przedstawiających temat konferencji z różnych punktów widzenia,
   • szkolenie z którego teksty referatów wydane są w formie materiałów na papierze lub na nośniku elektronicznym,
   • szkolenie na którym jest prowadzona dyskusja,
   • szkolenie na którym jest możliwość wypowiedzi oraz dzielenia się doświadczeniami przez uczestników.
    Prezentacje firm nie mogą przekraczać więcej niż 45 minut.  
 11. Dofinansowanie konferencji/seminarium/spotkania jest limitowane. Dofinansowanie za szkolenie przysługuje każdemu Członkowi Izby:  
  1. jeden raz w roku - dla konferencji/seminariów/spotkań wielodniowych,  
  2. dwa razy w roku - dla konferencji/seminarium/spotkań jednodniowych.  
 12. Uczestnik konferencji/seminarium/spotkania może być zobowiązany przez Przewodniczące-go Rady Okręgowej Izby lub jego Zastępców oraz Redaktora Naczelnego Kwartalnika Budowlanego lub inne osoby wskazane przez Przewodniczącego Okręgowej Rady w związku z otrzymanym dofinansowaniem kosztów do:  
  1. udostępnienie do wglądu otrzymanych materiałów szkoleniowych z konferencji/seminarium/spotkania,  lub
  2. przedstawienie tematyki konferencji/seminarium/spotkań i poruszanych na niej zagadnień w formie referatu wygłoszonego na spotkaniach uzgodnionych z Prezydium Okręgowej Rady Izby lub w formie artykułu w Kwartalniku Budowlanym Izby,  
  3. przyjęcie zobowiązania do wykonania jednej opinii technicznej na potrzeby Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej lub wykonania jednej obrony interesów obwi-nionego Członka Izby przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym,  
  4. niespełnienie zobowiązania może skutkować pełnym zwrotem kosztów udzielonego do-finansowania.  
 13. Wnioski o dofinansowanie konferencji/seminarium/spotkań Członków Izby będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu do Biura Izby w ramach posiadanych na ten cel środków, które zaplanowano w budżecie Izby na dany rok kalendarzowy.  
 14. Dyskusyjne spotkania zawodowe będą zwoływane na wniosek co najmniej pięciu Członków Izby po przyjęciu tematu dyskusji w ustalonym czasie oraz uzgodnionym miejscu.  
 15. Informacje dotyczące planowanych dyskusyjnych spotkań zawodowych, w miarę możliwości umieszczane będą:  
  • na stronie internetowej Izby,  
  • na tablicy informacyjnej w Biurze Izby,  
 16. Informowanie o planowanych dyskusyjnych spotkaniach zawodowych może się również odbywać poprzez rozmowę telefoniczną bezpośrednio z zainteresowanymi, korespondencją pocztową lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej poprzez rozsyłanie wiadomości e-mail do czynnych zainteresowanych tego typu spotkaniami Członków Izby.  
 17. Obsługę dyskusyjnych spotkań zawodowych zapewnia Biuro Izby i Dział Szkoleń wraz z zapewnieniem zaplecza lokalowego oraz serwisu poczęstunkowego.  

III. KOMISJA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

 1. Komisja Doskonalenia Zawodowego, zwana dalej Komisją, jest stałym zespołem pomocniczym Okręgowej Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Szczecinie, zwanej dalej Okręgową Radą.  
 2. Rada Okręgowa określa w drodze uchwały liczbę członków Komisji, jej skład osobowy oraz okres kadencji na jaki Komisja jest powoływana.  
 3. Uwzględniając fakt, że wykonywanie zawodu inżyniera budownictwa nierozerwalnie związane z prawem do ochrony interesów zawodowych członków Izby, we wszystkich aspektach wykonywania powyższego zawodu, a ponadto przyjmując, że członek Izby ma prawo korzystać z pomocy prawnej i zawodowej organów Izby, ustala się, że Komisja Doskonalenia Zawodowego Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa obejmuje swoim zakresem następujące czynności:  
  • przygotowanie programów działania Komisji oraz ich bieżąca realizacja,  
  • doradztwo zawodowe,  
  • porady prawne,  
  • poradnictwo techniczne,  
  • pośrednictwo zatrudnienia,  
  • ustalanie tematyki szkoleń (konferencje, seminaria, spotkania),  
  • prowadzenie dyskusyjnych spotkań zawodowych,  
  • utrzymywanie stałych kontaktów z członkami Izby w celu gromadzenia informacji na temat postulatów w zakresie koniecznych do podjęcia działań szkoleniowych,  
  • opracowania wniosków do realizacji przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa współpraca z jej statutowymi organami w sprawach odnoszących się do zakresu działań Komisji,  
  • przedkładanie Radzie propozycji form doskonalenia zawodowego członków Izby,  
  • składanie Okręgowej Radzie Izby rocznych sprawozdań z działalności Komisji.  
 4. Przy realizacji powierzonych zadań Komisja współpracuje z:  
  1. Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej,  
  2. Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym,  
  3. Okręgową Komisją Kwalifikacyjną,  
  4. Stowarzyszeniami naukowo-technicznymi działającymi w obszarze budownictwa.  
 5. Posiedzenia Komisji  
  1. Posiedzenia odbywają się w miarę zgłaszanych potrzeb.  
  2. Posiedzenia Komisji zwołuje i przewodniczy im przewodniczący Komisji a w razie jego nieobecności upoważniony członek Komisji.  
 6. Organizacja posiedzeń i spotkań Komisji  
  1. Komisja podejmuje swoje decyzje w drodze uchwały.  
  2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności minimum połowy składu Komisji.  
  3. W przypadku równej liczby głosów, głos Przewodniczącego Komisji jest głosem decydującym.  
  4. Sekretarz Komisji sporządza protokół z posiedzeń i spotkań.  
 7. Zasady działania Komisji  
  1. Podstawą działania Komisji jest plan pracy oraz budżet, ustalane na wniosek Komisji  corocznie przez Okręgową Radę.  
  2. Przy wykonywaniu swoich funkcji Komisja korzysta z pomocy organizacyjnej i technicznej Biura Izby.  
  3. Członkom Komisji przysługują diety zgodnie z obowiązującymi zasadami Izby.  

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia podjęcia uchwały przez Okręgową Radę Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Szczecinie w Szczecinie.  

Dokumenty i pliki do pobrania