Koło Młodych


Koło Młodych

W ramach prowadzonej działalności członków naszej Izby skupionych w Kole Młodych Inżynierów, powstał pomysł mający na celu pomoc i promowanie działalności naszych młodych koleżanek i kolegów. Zdajemy sobie sprawę z wielu różnych możliwych trudności nękających naszych koleżanek i kolegów rozpoczynających swoją działalność zawodową.  

W ramach naszej inicjatywy planujemy: 

  • stworzenie biura dla młodego inżyniera,
  • organizowanie spotkań inżynierskich z przedstawicielami różnych branż,
  • organizowanie wycieczek technicznych na różne budowy i wykonane obiekty,
  • organizowanie wyjazdów na różnego rodzaju targi budowlane (np. InnoTrans Międzyna-rodowe Targi Kolejnictwa w Berlinie, BUDMA Międzynarodowe Targi Budownictwa i Archi-tektury w Poznaniu, WOD-KAN Międzynarodowe Targi w Bydgoszczy, ENERGATAB Między-narodowe Energetyczne Targi Bielskie).

Propozycją Koła Młodych Inżynierów jest organizowanie spotkań branżowych w formie panelu dyskusyjnego/doradztwa technicznego młodych Inżynierów z doświadczoną kadrą, celem pomocy w rozwiązywaniu różnych problemów technicznych. Jednym z naszych celów jest dążenie do dokonywania wymiany doświadczeń oraz porad technicznych z członkami Koła Seniorów. Oczekujemy od wszystkich młodych inżynierów aktywnego uczestnictwa z podawaniem różnych tematów, które będą podstawą do zorganizowania tego typu spotkań oraz szkoleń.  

Chcemy wrócić do miłych tradycji organizowania wycieczek i spotkań technicznych oraz szkoleń z przedstawicielami innych izb okręgowych. Jest to również działalność dotycząca integracji naszego środowiska budowlanego oraz możliwość spotkania się z członkami innych izb pozwalająca na wymianę różnych doświadczeń.  

W związku z decyzją Rady Okręgowej dotyczącej powołania naszego regionalnego Centrum Szkoleniowego Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, chcemy również jako Koło Młodych Inżynierów aktywnie uczestniczyć w tych pracach. Naszym celem będzie zgłaszanie i proponowanie różnego rodzaju tematów szkoleń, które będą wynikać z naszych potrzeb zawodowych. Prowadzone szkolenia stacjonarne zamierzamy również promować w formie zdalnej z wykorzystaniem łączy internetowych.  

Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa  chcąc wspomóc swoich członków pełniących samodzielne funkcje w budownictwie zorganizowała dla Nich pomoc prawną w sprawach zawodowych. W tym zakresie nasza Izba współpracuje z Kancelarią Radców Prawnych Licht & Przeworska Spółka Cywilna, która udziela nieodpłatnych porad prawnych. Zasady udzielania porad prawnych zostały szczegółowo określone w Regulaminie udzielania nieodpłatnych porad prawnych członkom naszej Izby. Zgodnie ze wskazanym Regulaminem Kancelaria przekazuje ogólne informacje wyłącznie w formie ustnej, w granicach wskazania obowiązujących przepisów i ewentualnie wykładni tych przepisów. Nie są to jednak świadczenia usług prawnych na tle konkretnego konfliktu stron. Koszty udzielania porad prawnych pokrywa w całości Izba, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Kancelarią a Izbą.  

Zachęcamy młodych Inżynierów do aktywnej współpracy, która z pewnością będzie korzystna dla nas wszystkich. Izba daje nam bardzo duże możliwości z których powinniśmy korzystać. Do dyspozycji mamy adresy poczty elektronicznej, umożliwiające sprawną komunikację z biurem Izby: biuro@zoiib.pl i Kołem Młodych Inżynierów kolomlodych@zoiib.pl

W ramach prowadzonej działalności członków naszej Izby skupionych w Kole Młodych Inżynierów, mających na celu pomoc w promowanie działalności naszych młodych koleżanek i kolegów, planujemy:

modernizację Gabinetu Młodego Inżynieraorganizowanie spotkań technicznychankietyzację dotyczącą obecności Izby w życiu najmłodszych jej członków

Rafał Ciepłuch

Przewodniczący Koła Młodych Inżynierów

Dokumenty i pliki do pobrania