Styczeń 24, 2024

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO LOKUM SPÓŁKA Z O.O. W ŚWINOUJŚCIU  POSZUKUJE PRACOWNIKA NA STANOWISKO:

 INSPEKTOR  W ZESPOLE DS. INWESTYCJI I REMONTÓW

 

Warunki pracy:

 1. Wymiar czasu pracy: cały etat.
 2. Miejsce wykonywania pracy: teren gminy Świnoujście.
 3. Umowa   o   pracę   na   czas   określony   zgodnie   z   art.   25 1   kodeksu   pracy   z   możliwością   zawarcia   umowy na czas nieokreślony.

Wymagania niezbędne to  wymagania konieczne  do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 1. Wykształcenie   wyższe   lub   techniczne   o   odpowiedniej   specjalności   umożliwiającej   wykonywanie   zadań na danym stanowisku pracy (preferowane kierunki techniczne o specjalności budownictwo lub pokrewne).
 2. Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.
 3. Umiejętność czytania dokumentacji technicznej.
 4. Znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania powierzonych obowiązków na stanowisku pracy.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.

Wymagania   dodatkowe   to   pozostałe   wymagania,  pozwalające   na   optymalne   wykonywanie   zadań na danym stanowisku:

 1. Doświadczenie w samodzielnym wykonywaniu powierzonych zadań.
 2. Umiejętność pracy w zespole i organizacji jego pracy.
 3. Umiejętność pracy pod presją czasu.
 4. Wielozadaniowość oraz szybkość działania
 5. Wysoka kultura osobista.
 6. Dyspozycyjność.
 7. Obowiązkowość, odpowiedzialność i rzetelność.
 8. Komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji.
 9. Umiejętność praktycznej interpretacji przepisów.
 10. Obsługa urządzeń biurowych oraz komputera, w tym pakietu MS Office.
 11. Praktyczna umiejętność obsługi klienta.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Praca w zespole zajmującym się budownictwem mieszkaniowym – nowe inwestycje.
 2. Prowadzenie   inspekcji   obiektów   budowlanych   w   zakresie   prawidłowości   przebiegu   procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych.
 3. Kontrola obiektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
 4. Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących obiektów budowlanych.
 5. Wycena i kosztorysowanie prac.
 6. Określenie zakresu prac dotyczących remontów oraz inwestycji w budynkach i lokalach mieszkalnych, w tym także usługowych.
 7. Prowadzenie książek obiektów budowlanych w zakresie okresowych przeglądów technicznych.
 8. Uczestniczenie   w   przygotowaniu   postępowań   na   wyłonienie   wykonawców   w   zakresie   robót budowlanych.
 9. Opiniowanie dokumentacji technicznych.
 10. Gromadzenie i przygotowywanie materiałów do opracowywania i zlecania okresowych przeglądów technicznych.
 11. Zlecenie konserwacji bądź remontów głównych budynków i instalacji, a także urządzeń technicznych.
 12. Zlecanie wykonywania dokumentacji projektowych, ekspertyz i opinii technicznych budynków.
 13. Koordynacja procesu uzyskiwania stosownych pozwoleń i uzgodnień dokumentacji technicznych.
 14. Kwalifikowanie budynków do remontów, rozbiórek w zależności od rachunku ekonomicznego i potrzeb.
 15. Nadzorowanie wykonywania przez firmy zewnętrzne napraw gwarancyjnych - ich zakresu, jakości, terminowości.
 16. Prowadzenie   korespondencji   w   zakresie   spraw   technicznych,   napraw   gwarancyjnych oraz zaleceń pokontrolnych.
 17. Udzielanie odpowiedzi na pytania klientów Spółki z zakresu technicznej obsługi budynków i lokali mieszkalnych będących w zasobach Spółki i Gminy.
 18. Realizowanie, opracowywanie dokumentów w zakresie zgłoszeń, wniosków  o pozwolenie na budowę,
 19. Udział w przeglądach okresowych stanu technicznego obiektów.
 20. Realizowanie w ramach nadzoru merytorycznego nad powierzonymi umowami obowiązku terminowego i zgodnego   z   treścią   zawartych   umów   zwrotu   na   rzecz   wykonawców   zabezpieczeń   należytego wykonania umów.
 21. Przygotowywanie   projektów  planów  remontów,  konserwacji,  modernizacji   i  inwestycji     w  oparciu o przeglądy okresowe budynków i lokali, potwierdzone zgłoszenia lokatorów, zarządców lub innych służb   i   osób   uprawnionych   do   tych   czynności,   jak   również   w   oparciu   o   wieloletni   program gospodarowania   mieszkaniowym   zasobem   gminy   lub   zleconych   przez   jednostkę   samorządu terytorialnego w ramach zadań statutowych.
 22. Przyjmowanie awarii i usterek technicznych dotyczących budynków i lokali zarządzanych przez Spółkę.
 23. Uczestniczenie w zadaniach związanych z opiniowaniem i przygotowaniem w zakresie merytorycznym od strony technicznej zamówień publicznych.
 24. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań związanych z zakresem czynności, zleconych przez bezpośredniego przełożonego oraz Prezesa Zarządu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. List motywacyjny, życiorys zawodowy (CV)  - należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, numerem telefonu kontaktowego  lub  e-mailem, a także klauzulą o  następującej  treści:   „Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie   moich   danych   osobowych   (innych   niż   wymagane   przepisami   prawa)   przez administratora danych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko:   Inspektor w Zespole  ds.   inwestycji   i   remontów .   Dane   osobowe   przekazane   przeze   mnie   są   zgodne   z   prawdą. Zapoznałam/Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.”
 2. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę (druk na stronie internetowej TBS Lokum) .
 3. Kserokopie  dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe .
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy  (świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu).
 5. Kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach.
 6. Kserokopia   dokumentu   potwierdzającego   niepełnosprawność   –   w   przypadku   kandydatek/kandydatów, zamierzających   skorzystać   z   pierwszeństwa   w   zatrudnieniu,   w   przypadku,   gdy   znajdują   się   w   gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  rekrutacji (druk na stronie internetowej TBS Lokum).

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane   dokumenty   aplikacyjne   należy   składać   w   terminie do   dnia   29.02.2024   r.   do   godziny   15 00 w   Sekretariacie   siedziby   TBS   Lokum   Sp.   z   o.o.   przy   ul.   Wyspiańskiego   35C   (I   piętro,   pokój   219)   z dopiskiem:  ,,Nabór na stanowisko pracy – Inspektor w Zespole ds. inwestycji i remontów’’ albo:

 1. przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:  sekretariat@tbslokum.pl  albo
 2. przesłać na adres siedziby spółki: TBS Lokum Sp. z o.o. w Świnoujściu, ul. Wyspiańskiego 35C, 72-600 Świnoujście.

Inne informacje:

 1. Kserokopie   dokumentów,   które   składa   kandydat   powinny   być   przez   niego   potwierdzone   za   zgodność z oryginałem.
 2. Dokumenty składane w oryginale winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
 3. Wszystkie dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
 4. Oferty niekompletne, które nie spełniają wymagań niezbędnych określonych ww. ogłoszeniu lub złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Kandydaci,   których   oferty   spełnią   wymagania   zostaną   powiadomieni   telefonicznie   lub   drogą   e-mail o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
 6. Dodatkowe informacje można uzyskać:

           a) nr telefonu: (91) 321 22 80 wew. 56  (Kadry)  lub wew. 77  (Dyrektor ds. inwestycji)  albo

           b) e-mail:  kadry@tbslokum.pl

 

Dokumenty i pliki do pobrania