Styczeń 24, 2024

ZACHODNIOPOMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

ul. Energetyków 9

70-656 SZCZECIN

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO  

specjalisty ds. obsługi sekretariatu oraz spraw administracyjnych i organizacyjnych  

Oferujemy:

 1. stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 2. nagrody jubileuszowe,
 3. terminowo wypłacane wynagrodzenie,
 4. świadczenie urlopowe,
 5. dofinansowanie do zakupu okularów.
 6. niezbędne kursy i możliwości dokształcenia,
 7. pracę w zespole życzliwych osób.

Wymagania niezbędne:  

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, których obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia.
 5. Wymagania dodatkowe:
 6. wykształcenie mile widziane administracyjne lub ekonomiczne,
 7. podstawowa znajomość ustaw: kodeks postepowania administracyjnego, ustawa i samorządzie zawodowym architektów i inżynierów budownictwa, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych,
 8. predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, dobra organizacja pracy, umiejętność komunikacji interpersonalnej, systematyczność, samodzielność,

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. 1. Zadania główne:

             a. obsługa sekretariatu Izby,

            b. obsługa centrali telefonicznej,

            c. obsługa interesantów,

           d. dekretacja korespondencji przychodzącej,

           e. wysyłanie przesyłek pocztowych,  

          f. zakup materiałów biurowych,

          g. ewidencja zakupów dla celów biurowych,

         h. prowadzenie rejestru delegacji służbowych,

        i. prowadzenie rejestru uchwał,

        j. prowadzenie rejestru kluczy,

        k. prowadzenie ewidencji dyżurów osób funkcyjnych,

        l. aktualizowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie realizowanych obowiązków;

       m. Obsługa powołanych komisji i kół izbowych,  

       n. Obsługa Rady Okręgowej i Prezydium Rady Okręgowej,  

 Zadania okresowe:  

wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych w tym dyżurów związanych z organizacją cyklicznych posiedzeń i imprez organizowanych przez Izbę.    

 Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum vitae,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego,
 4. kopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 5. kopie świadectw bądź dyplomów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 6. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych
 8. oświadczenie  o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia pub-licznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
 10. w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, określonego przepisami o służbie cywilnej (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 11. w przypadku kandydatów niepełnosprawnych, którzy chcą skorzystać z preferencyjnych zasad zatrudnienia – oświadczenie o niepełnosprawności,
 12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów bieżącego naboru, (przykładowy wzór: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zachodniopomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa ul. Energetyków 9, 70-656, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, aż do cofnięcia wyrażonej zgody. Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś administrator danych, którym jest Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnej formie i w dowolnym momencie”).
 13. fakultatywne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji na wolne stanowiska i organizowane zastępstwa pracowników,
 14. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie ZOIIB lub pocztą na adres Izby tj.:  

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa    

ul. Energetyków 9  

70-656 SZCZECIN

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Specjalista ds. obsługi sekretariatu specjalisty ds. obsługi sekretariatu oraz spraw administracyjnych i organizacyjnych w terminie do dnia 29 lutego 2024 roku do godz. 15.00. W przypadku oferty przesłanej pocztą, decyduje data wpływu do urzędu.  

Kolejnym etapem rekrutacji będzie zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną osób wstępnie zakwalifikowanych na podstawie złożonych dokumentów.

Aplikacje, które wpłyną do Izby po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcom.

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych

dla osób uczestniczących w rekrutacji na stanowisko pracy  

specjalisty ds. obsługi sekretariatu oraz spraw administracyjnych i organizacyjnych ej

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  

I. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Szczecinie przy ul. Energetyków 9, 70-656 Szczecin, reprezentowana przez Przewodniczącego Okręgowej Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

II. Cele i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.  

III. Odbiorcy danych

Administrator danych może powierzyć Pani/Pana dane poniżej wskazanym podwykonawcom, z których usług korzysta Administrator przy przetwarzaniu danych osobowych:

1. podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie obsługi księgowej;

2. podmiotowi świadczącemu usługi prawne;

3. podmiotom świadczącym usługi informatyczne;

4. podmiotom świadczącym usługi kurierskie, operatorowi pocztowemu.  

Powierzenie przetwarzania danych nastąpi na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych.

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej  

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

V. Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Zachodniopomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Szczecinie w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej, niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie 5 lat.

VI. Przysługujące prawa

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1. prawo dostępu do danych osobowych;

2. prawo żądania sprostowania danych osobowych;

3. prawo żądania usunięcia danych osobowych;

4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;  

6. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali te dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować  się z Administratorem.

VII. Informacja o skardze do organu nadzoru

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Kandydata danych osobowych jest obowiązkowe.  

 

 

Dokumenty i pliki do pobrania