Grudzień 20, 2023

KOMUNIKAT

W SPRAWIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO  

O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

w XLIII sesji egzaminacyjnej 1/2024

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna  

Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

informuje, że:

wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w XLIII sesji egzaminacyjnej 1/2024 oraz wnioski osób powtórnie przystępujących do egzaminu  

na uprawnienia budowlane

przyjmowane będą  

w terminie od dnia 22 stycznia do dnia 08 lutego 2024 r. (włącznie).

w biurze Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Szczecinie,  

przy ul. Energetyków 9 - pokój 201 lub 206 (II. p):

w poniedziałki i środy – w godz. 11:00 - 15:00,  

oraz we wtorki, czwartki i piątki – w godz. 9:00 - 13:00

oraz za pośrednictwem poczty polskiej lub firm kurierskich na adres:

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

Zachodniopomorska Okręgowa

Izba Inżynierów Budownictwa

ul. Energetyków 9

70-656 Szczecin

Prosimy pamiętać o:

a) Składaniu oryginałów wszystkich dokumentów, bądź kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza (m.in. dyplom potwierdzający wykształcenie, suplement, uprawnienia potwierdzającego praktykę zawodową itp.

b) Złożeniu podpisu na swoich dyplomach potwierdzających wykształcenie.

c) Złożeniu także dyplomu i suplementu inżyniera jeżeli praktyka była rozpoczęta  przed uzyskaniem tytułu mgr inż.

d) Osoby, które nie otrzymywały suplementu do dyplomu powinny zwrócić się do uczelni o wydanie wypisu z przebiegu toku studiów.

e) Zgodnie z przygotowanym na naszej stronie internetowej załącznikiem nr. 7, prosimy o występowanie do odpowiednich izb pism o potwierdzenie Uprawnień osoby Nadzorującej praktykę zawodową.

 

 

 

Dokumenty i pliki do pobrania