Maj 10, 2023
Agencja Mienia Wojskowego

ogłasza nabór na stanowisko

Starszy Specjalista (uprawnienia budowlane)
w Dziale ds. Inwestycji i Remontów
Oddział Regionalny AMW w Szczecinie

Oferujemy:

 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach, w tym dofinansowanie do studiów,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA (m.in. Sopot, Jurata, Zakopane, Solina) i ofercie hotelowej Polskiego Holdingu Hotelowego,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

 

Główne obowiązki:
 

 • wykonywanie zadań z zakresu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych żołnierzy zawodowych, poprzez realizację zadań remontowych,
 • nadzorowanie i rozliczanie prowadzonych zadań remontowych w ramach posiadanych uprawnień,
 • udział w komisjach powołanych do oceny stanu technicznego budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz w komisjach przekazujących lub zdających lokale mieszkalne wynajmowane od osób trzecich, bądź będących w dyspozycji Agencji,
 • przygotowywanie dokumentów do prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia, kalkulacji, kryteriów oceny, wzorów umów zgodnie z ustawą Pzp oraz udział w pracach komisji przetargowych,
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań, projektów planów, meldunków, analiz oraz pism w zakresie właściwości działu.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2 lata w obszarze realizacji zadań wymienionych w głównych obowiązkach,
 • uprawnienia budowalne do projektowania LUB do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
 • znajomość ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, własności lokali i Prawa Budowlanego,
 • praktyczna znajomość zagadnień związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych,
 • umiejętność prowadzenia rozmów z kontrahentami i stronami procesu inwestycyjnego oraz redagowania korespondencji urzędowej,
 • biegła obsługa komputera (pakiet MS Office),
 • dyspozycyjność, rzetelność i zaangażowanie,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność kosztorysowania robót budowlanych w programie Norma.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór dostępny na stronie AMW dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór dostępny na stronie AMW dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).

Termin składania dokumentów: 24 maja 2023 r.

Miejsce składania dokumentów:  

Agencja Mienia Wojskowego

ul. Nowowiejska 26A

00-911 Warszawa

z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 88/23”

lub wyślij aplikację poprzez kwestionariusz online:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=f2b57bb6543e4bdb8d6a79ae5bc915e7

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub drogą mailową,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 98 13.

 

 

 

 

Dokumenty i pliki do pobrania