Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa


Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa jest samorządem zawodowym zrzeszającym inżynierów budownictwa posiadających uprawnienia budowlane na terenie województwa Zachodniopomorskiego. Izba została powołana na mocy ustawy z 15.12.2000 o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

Podstawowym zadaniem Izby jest  reprezentowanie i  ochrona interesów zawodowych jej członków oraz dbanie o przestrzeganie zasad etyki zawodowej . Poza tym Izba realizuje szereg innych celów statutowych, m.in. nadaje uprawnienia budowane,  oraz tytuł rzeczoznawcy budowlanego, prowadzi działalność integracyjną i szkoleniową, umożliwiającą podnoszenie kwalifikacji zawodowych, współdziała z innymi samorządami zawodowymi i stowarzyszeniami. 

Dokumenty i pliki do pobrania