Kalendarium


LISTA TERMINÓW DLA OSÓB NOWYCH SKŁADAJACYCH WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH w XLI sesji egzaminacyjnej 1/2023

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna  Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

informuje, że na złożenie WERSJI PAPIEROWEJ wniosku o nadanie uprawnień można umówić się w terminach ustalonych w Portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

https://portal.piib.org.pl/login

Umówienie terminu NIE jest obowiązkowe.

Prosimy osoby, które chcą złożyć wnioski o wyznaczenie terminu (osoby powtórnie przystępujących do egzaminu na uprawnienia budowlane) o nie rejestrowanie się w Portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Wszystkie wnioski na uprawnienia budowlane przyjmowane będą  w terminie od dnia 23 stycznia do dnia 02 lutego  2023 r. (włącznie).

w biurze Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Szczecinie,  

przy ul. Energetyków 9 - pokój 201 lub 206 (II. p):

w poniedziałki i środy – w godz. 11:00 - 15:00,  

oraz we wtorki, czwartki i piątki – w godz. 9:00 - 13:00

oraz za pośrednictwem poczty polskiej lub firm kurierskich na adres:

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

Zachodniopomorska Okręgowa

Izba Inżynierów Budownictwa

ul. Energetyków 9

70-656 Szczecin

Prosimy pamiętać o:

a) Składaniu oryginałów wszystkich dokumentów, bądź kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza (m.in. dyplom potwierdzający wykształcenie, suplement, uprawnienia potwierdzającego praktykę zawodową itp.

b) Złożeniu podpisu na swoich dyplomach potwierdzających wykształcenie.

c) Złożeniu także dyplomu i suplementu inżyniera jeżeli praktyka była rozpoczęta  

przed uzyskaniem tytułu mgr inż.

d) Osoby, które nie otrzymywały suplementu do dyplomu powinny zwrócić się do uczelni o wydanie wypisu z przebiegu toku studiów.

e) Zgodnie z przygotowanym na naszej stronie internetowej załącznikiem nr. 7, prosimy o występowanie do odpowiednich izb pism o potwierdzenie Uprawnień osoby Nadzorującej praktykę zawodową.

 

 

 

 

Dokumenty i pliki do pobrania