Listopad 02, 2022

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Zaprasza na szkolenie :

 

Prawo Budowlane 2022

 

Szkolenie poprowadzi : Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa

b. Wiceminister Budownictwa, Członek: Rady Krajowej PIIB, Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB, Komisji PIIB ds przygotowania  zmian prawa, Członek Rady MOIIB, Przewodnicząca Komisji Prawno-Regulaminowej MOIIB Wiceprezes ZG SITPMB, Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie

Program szkolenia:

I. Wprowadzenie:

  -  działalność normowana przepisami ustawy Prawo budowlane,

  -   przepisy UE wdrożone w ustawie,

  -   wpływ wprowadzonych zmian w ustawie Prawo budowlane na wybrane elementy

      procesu budowlanego.

II.   Uczestnicy procesu budowlanego

        - podstawowe prawa i obowiązki: inwestora, projektanta, kierownika budowy,  

          inspektora nadzoru inwestorskiego,  

       - wymagania w zakresie posiadania kwalifikacji,  odpowiedzialność karna i zawodowa

         osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

III.  Etapy procesu budowlanego w przepisach ustawy Prawo budowlane

1. Przygotowanie do rozpoczęcia budowy:  

-  roboty budowlane realizowane na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę lub

   dokonanego zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych,

    -  decyzja o pozwoleniu na budowę (zawartość wniosku i zakres sprawdzenia  przez

        organ) ,  

-  przyjęcie przez organ zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych,

-  zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę

-  projekt budowlany – zawartość, forma:  projekt zagospodarowania działki lub

  terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny.  

2. Przebieg budowy  

2.1. Rozpoczęcie budowy:

-   prace przygotowawcze, zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych,  

   ustanowienie: kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, przekazanie

   projektu technicznego,  

-   dziennik budowy/rozbiórki/montażu (forma papierowa/elektroniczna),

-   dokumentacja budowy.

2.2. Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na

      budowę - kwalifikowanie zamierzonego odstąpienia.

2.3.  Stwierdzenie wykonywania robót budowlanych z naruszeniem przepisów ustawy –

 postępowanie legalizacyjne  

3. Zakończenie budowy – przystąpienie do użytkowania:

-   zawiadomienie o zakończeniu budowy lub  wniosek o udzielenie pozwolenia na

    użytkowanie – dołączone wymagane dokumenty,  

-   dokumentacja powykonawcza,

-   postępowanie organu nadzoru budowlanego w sprawie przyjęcia zgłoszenia lub

   wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (obowiązkowe kontrole budowy,  

   wymierzane kary w wyniku stwierdzenia niezgodności realizacji z ustaleniami i  

   warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę oraz projektem budowlanym,

   przystąpienie do użytkowania bez dokonania skutecznego zgłoszenia zakończenia  

   budowy lub bez decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).

-   przekazanie do użytkowania obiektu budowlanego (dokumentacja budowy i  

   dokumentacja powykonawcza).

IV. Użytkowanie i utrzymanie obiektu budowlanego w odpowiednim stanie technicznym i  bezpieczeństwa:

-  obowiązki właściciela  lub zarządcy,  

-  kontrole stanu technicznego i bezpiecznego użytkowania obiektu (obowiązkowe,  

  doraźne), stwierdzenie wystąpienia niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia,

-  dokumentacja związana z utrzymaniem obiektu – książka obiektu budowlanego

  (zawartość, forma),

-  zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

V. Zagrożenia bezpieczeństwa podczas budowy i w użytkowanym obiekcie:

-  działania związane z likwidacją stwierdzonych zagrożeń,

-  postępowanie w sprawie określenia przyczyn i okoliczności wystąpienia katastrofy

  budowlanej

VI. Działania organów administracji publicznej w dziedzinach określonych przepisami ustawy Prawo budowlane,

-   organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,  

-   zadania i podstawowe obowiązki  organów administracji architektoniczno-

   budowlanej i organów nadzoru budowlanego w zakresie sprawowania nadzoru i  

    kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego.

VII. Cyfryzacja w procesie budowlanym.

VIII. Podsumowanie, wnioski.

 

Wszyscy chętni do uczestnictwa w szkoleniu zobowiązani są do wypełnienia i przesłania do biura Izby wypełnionego formularza zgłoszeniowego

Plik do pobrania ze strony: https://zoiib.pl/dopobrania/szkolenia

UWAGA

Zgłoszenia uczestnictwa pocztą elektroniczną prosimy wysyłać tylko na adres e-mail: szkolenia@zoiib.pl

 

Miejsce szkolenia:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  

Wydział Elektryczny

ul. 26 kwietnia 10  

Data szkolenia: 2 grudnia 2022 r.

Godzina: 9:00-14:00

 

Wpisanie na listę uczestników odbywa się według kolejności zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane będą najpóźniej do 28 listopada 2022 roku.

SZKOLENIE STACJONARNE PŁATNE

Czynni Członkowie ZOIIB : 50 zł  

Emerytowani Członkowie ZOIIB: bezpłatnie

Studenci: bezpłatnie

Czynni członkowie Izby Architektów: 50 zł

Pozostałe osoby: 100 zł

Wpłaty proszę dokonywać na rachunek ZOIIB nr: 36 1090 1492 0000 0001 1965 0771

W tytule przelewu należy podać kolejno: nazwisko i imię uczestnika oraz datę i miejsce szkolenia. Płatności za szkolenia należy dokonywać dopiero po potwierdzeniu przez pracownika biura umieszczenia na liście uczestników szkolenia.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia prosimy o zgłaszanie tego faktu w terminie 7 dni przed planowanym szkoleniem- brak takiej informacji spowoduje obciążenie Państwa kosztami udziału w szkoleniu (wystawienie Faktury VAT)

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty i pliki do pobrania