Image1\ Image3\ Image4\ Image5\
 


Konferencje, sympozja, szkolenia itp. nie organizowane przez ZOIIB

Dzień dobry,

uprzejmie informuję, że w dniu 26 maja 2017 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie organizuje szkolenie w ramach programu prewencyjnego "Budowa. STOP wypadkom!". Szkolenie jest adresowane do pracodawców i przedsiębiorców działających w branży budowlanej, a jego celem jest wzrost świadomości i wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac budowlanych.

W ramach szkolenia przewidujemy dwie prezentacje: pierwszą dotyczącą innowacyjnych rozwiązań systemowych narzędzi i osprzętu firmy Metabo wykorzystywanego w branży budowlanej i remontowej i drugą dotyczącą podestów roboczych wykonywanych na bazie rusztowania typu "warszawskiego" do organizacji tymczasowej pracy na wysokości firmy Welder-Met Krzysztof Hana.

Szkolenie odbędzie się w dniu 26.05.2017 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 na terenie Metabo Polska Spółka z o.o. w Stargardzie, ul. Gdyńska 28.

Jeżeli Państwo dysponujecie czasem to zapraszamy do udziału w tym szkoleniu, ale ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 22.05.2017 r. na adres < Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. > Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 91 431 19 66, -67,

z poważaniem Janusz Ignaczak.

 

Zaproszenie na szkolenie

 

PRAWO BUDOWLANE

 

zmiany w przepisach w 2017 r. – aktualny stan prawny

 

Data i miejsce szkolenia:

5  kwietnia  2017  r.   (godz.  09.00-15.00)  SZCZECIN,  Hotel  CAMPANILE,  ul.  Wyszyńskiego  30.

 

Cel szkolenia:

 

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Nowelizacja wprowadza zmiany w 20 ustawach, również w Prawie budowlanym.

 

Na szkoleniu omówione zostaną zmiany przepisów budowlanych istotne dla organów administracji jak również inwestorów, projektantów, wykonawców. Są to m.in. zmiany listy robót nie wymagających pozwolenia, listy budów nie wymagających zgłoszenia, nowy wzór wniosku o pozwolenie i rozbiórkę, zmiany w procedurach pozwolenia na budowę, etc.

 

Szkolenie będzie miało charakter seminarium, w trakcie którego przewidziana jest również część praktyczna w oparciu o przykłady zgłaszane przez uczestników szkolenia.

 

Prowadzący:

 

Mariola Berdysz  – Architekt, Dyrektor Fundacji Wszechnicy Budowlanej. Wieloletni pracownik Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie oraz Wydziału Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie pełniła funkcję Ar- chitekta Wojewódzkiego. Były członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

 

Autorka szeregu artykułów w prasie fachowej, a także współautorka publikacji „Uprawnienia budow- lane” oraz „Poradnika inspektora nadzoru inwestorskiego”. Do 2009 r. była redaktorem publikacji „Pla - nowanie i zagospodarowanie przestrzenne – poradnik praktyka”.

 

Odbyła  liczne  staże   zagraniczne.  Reprezentowała   Głównego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  w Consortium of European Building Control. Wykładowca na Politechnice Warszawskiej, Wyższej  Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie i Wyższej Szkole Biznesu w Lublinie.

Zapewniamy:

Autorskie materiały szkoleniowe, Certyfikat ukończenia szkolenia, lunch, przerwy kawowe.

Cena: .

599 zł netto + 23 % VAT

(w     przypadku,      gdy     szkolenie      opłacone      jest     min.     w     70%     ze     środków      publicznych przysługuje Państwu zwolnienie z VAT, na podstawie oświadczenia).

 

Ramowy program szkolenia

 

1.Najnowsze zmiany w przepisach budowlanych.

 

2.Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych:

 

a)Lista robót nie wymagających pozwolenia na budowę zmiany od 1 stycznia 2017 r,

 

b)Zmiany na liście budów nie wymagających zgłoszenia - zmiany od 1 stycznia 2017 r.,

 

c)Pozwolenie na budowę:

· wykonalność decyzji o pozwoleniu na budowę,

· odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych - wzór wniosku do MIR,

· nowe wzory wniosku o pozwolenie na budowę i rozbiórkę od 17 grudnia 2016 r,

· zmiany w procedurach pozwolenia na budowę,

· roboty w obiektach wpisanych do rejestru zabytków i na obszarach wpisanych do rejestru zabytków;

 

d)Zgłoszenie robót:

·elementy zgłoszenia dla budynków jednorodzinnych i stacji transformatorowych oraz wybranych sieci,

·milcząca zgoda lub zaświadczenie organu,

·sprzeciw,

·procedury zgłoszeń,

·nowy wzór zgłoszenia od 17 grudnia 2016 r.,

·publiczny rejestr zgłoszeń,

·nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę - problem Natury 2000 i obiektów z gminnej ewidencji zabytków,

·termin ważności zgłoszenia,

·przenoszenie zgłoszenia na rzecz innej osoby.

 

3.Projekt budowlany - zmiany w rozporządzeniu:

 

a)Zakres projektu budowlanego,

 

b)Zakres sprawdzenia projektu budowlanego przed wydaniem pozwolenia na budowę,

c)Wprowadzenia wymogu wyznaczenia obszaru oddziaływania.

 

4.Uprawnieni uczestnicy procesu budowlanego obowiązki i uprawnienia.

5.Tablice budowy.

 

6.Samowola budowlana:

 

a)Realizacja budowy niezgodnie ze zgłoszeniem,

 

b)Realizacja przebudowy niezgodnie ze zgłoszeniem,

 

c)Konsekwencje istotnego odstąpienia od projektu budowlanego ostemplowanego do zgłoszenia,

 

d)Opłata legalizacyjne - ulgi udzielane przez Wojewodę.

 

7.Oddanie obiektu do użytkowania:

 

a)Wymagalność zawiadomienia, termin milczącej zgody lub zaświadczenie organu,

 

b)Wymagalność pozwolenia na użytkowanie,

 

c)Ograniczenie listy obiekt wymagających pozwolenia na użytkowanie,

 

d)Dokumenty niezbędne w postępowaniu.

 

8.Utrzymanie obiektów budowlanych:

 

a)Zakres uprawnień osób kontrolujących obiekty budowlane, kotły i klimatyzację,

 

b)Zmiany w zakresie kontroli kotłów i klimatyzacji,

 

c)Nowe obowiązki kontrolne w budynkach mieszkalnych.

 

9.Zmiana sposobu użytkowania milcząca zgoda lub zaświadczenie organu.

 

Zgłoszenie na szkolenie

 

Warunki zgłoszenia udziału w Konferencji znajdziecie Państwo na stronie http://konferencja.sidir.pl/

Zaproszenie na szkolenie

 

 

GOSPODAROWANIE WODAMI – KIERUNKI ZMIAN

 

W ŚWIETLE USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2001 ROKU PRAWO WODNE

 

ORAZ PROJEKTU NOWEJ USTAWY PRAWO WODNE

 

 

Data i miejsce szkolenia:

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28 listopada 2016 r. (godz. 09.00-15.00), SZCZECIN, hotel ATRIUM, Al. Wojska Polskiego 75.

 

Cel szkolenia:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Omówienie projektu ustawy, który zakłada powołanie nowej jednostki - państwowej osoby prawnej, której zadaniem będzie przejrzyste finansowanie inwestycji w gospodarce wodnej, jak również sprawne pozyskiwanie środków finansowych na te inwestycje, w tym środków pozabudżetowych. Zakłada się, że część środków stanowiących aktualnie przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie wpływało do tej nowej jednostki. W strukturze gospodarki wodnej przewidziane będą także państwowe jednostki budżetowe działające w zakresie władztwa administracyjnego, w szczególności wydające decyzje administracyjne. Projekt ustawy ureguluje na nowo kwestię administrowania wodami, w tym władztwo nad przypisanymi jednostkom administracyjnym wodami sprawowane w imieniu Skarbu Państwa.

 

Prowadzący:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem praktycznym, w zakresie stosowania prawa w gospodarce wodno-ściekowej, budownictwie wodnym w postępowaniach administracyjnych.

 

Posiada uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i wykonawstwa i kierowania robotami budowlanymi, w tym budowli i urządzeń melioracji wodnych. Biegły w zakresie ocen oddziaływania na środowisko.

 

Zapewniamy:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Autorskie materiały szkoleniowe, Certyfikat ukończenia szkolenia, lunch, przerwy kawowe.

 

Cena:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

599 zł netto + 23 % VAT

 

(w przypadku, gdy szkolenie opłacone jest min. w 70% ze środków publicznych przysługuje Państwu zwolnienie z VAT, na podstawie oświadczenia).

 

 

Ramowy program szkolenia

 

 

Opracowywany projekt ustawy - Prawo wodne ma za zadanie zmianę nieefektywnego systemu zarządzania gospodarkę wodną przez wzmocnienie zlewniowego zarządzania gospodarką wodną.

 

Problemem funkcjonowania tego sektora pozostaje brak jasno sprecyzowanego systemu finansowania działań mających na celu utrzymywanie wód, poprawę stanu ich jakości oraz realizację inwestycji w gospodarce wodnej. Przewidziana jest również transpozycja dyrektywy 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzenia rolniczego (Dz. Urz. WE L 375 z 31.12.1991) oraz pełne wdrożenie zasady zwrotu kosztów usług wodnych zgodnie z art. 9 dyrektywy 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE 327 z 22.12.2000).

 

Na szkoleniu zostaną szczegółowo porównane przepisy dotyczące nowego i starego Prawa Wodnego.

 

 

  1. 1.Zasady gospodarowania wodami,

 

  1. 2.Organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami,

 

  1. 3.Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa – własność wód, utrzymanie wód,

 

  1. 4.Podstawowe pojęcia w gospodarce wodnej,

 

  1. 5.Zasady ochrony wód,

 

  1. 6.Wodnoprawne  –  rodzaje  zgód  wodnoprawnych  –  procedura  wydawania  zgód

 

wodnoprawnych.

 

  1. 7.Kontrola w gospodarce wodnej

 

  1. 8.Opłaty za pobór wód i wprowadzanie ścieków.

 

Szkolenie skierowane jest do: organów administracji publicznej (w szczególności do: zarządów gospodarki wodnej, funduszy ochrony środowiska, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin) oraz wykonawców raportów, instytucji pośredniczących, inwestorów oraz przedsiębiorstw stosujących w praktyce przepisy Prawa Wodnego.

 

  Pobierz Oświadczenie

 

  Pobierz Kartę

WSTĘPNY PROGRAM

 

Kierownictwo budowy Elektrowni umożliwia zwiedzanie budowy w dniu 21 stycznia 2017 roku (sobota) w godz. 10-14.


Dzień 1: 20 Stycznia 2017 roku (Piątek)
Do godz. 18.00 Przyjazd do Hotelu Arkas w Pruszkowie/ k Opola, zakwaterowanie,
Godz. 19.00- 21.00. Spotkanie; dyskusja o bieżących sprawach samorządu zawodowego (może znajdzie się czas na spotkanie z władzami samorządowymi woj. Opolskiego)


Dzień 2: 21 Stycznia 2017 (Sobota)
Godz. 9.00 Śniadanie
Godz. 10-15 Wyjazd na Elektrownie, zwiedzanie budowy,
Godz. 15-16 Obiad w Hotelu
Godz. 17.00 Udział gości w spotkaniu noworocznym Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – połączone z wręczeniem uprawnień.


Dzień 3: 22 Stycznia 2017 (Niedziela)
Godz. 8-10 Śniadanie w Hotelu
Godz. 10 Wyjazd.


WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE.

Więcej artykułów…

  1. Szkolenia CAD w Szczecinie
 
 
 
 
 
ZOIIB 2017