Image1\ Image3\ Image4\ Image5\
 


10. maja br. Okręgowa Izba przeprowadziła dla swoich członków szkolenie pn.: „IDEA StatiCa i MIDAS Gen”

                Szkolenie „IDEA StatiCa i MIDAS Gen” odbyło się 10. maja br. w siedzibie Izby przy ul. Energetyków 9. Interaktywne zajęcia, poprowadzone przez mgr. inż. Łukasza Jarno, mgr inż. Aleksandrę Gocal i mgr. inż. Arkadiusza Bała, dotyczyły oprogramowań projektowych IDEA StatiCa  i MIDAS Gen. Uczestnicy szkolenia poznali zasady użytkowania programów, teoretyczne i praktyczne, podczas ich kompletnej prezentacji, począwszy od omówienia modułów, otwierania plików oraz wstępnych ustawień programu, przez tworzenie geometrii połączeń, po projektowanie konstrukcji żelbetowej 3D. W trakcie tworzenia projektu prowadzący zajęcia, podczas procesu generowania obiektów definiowali wykorzystywane przekroje, warunki brzegowe, zadane obciążenia itp.

                W szkoleniu uczestniczyło 11 osób.

 

 1

2

25. kwietnia br. Okręgowa Izba zaprosiła swoich członków na szkolenie pn.: „Zmiany w Ustawie – Prawo budowlane ze wskazaniem obszaru usytuowania budynków zgodnie z warunkami technicznymi”

                Szkolenie „Zmiany w Ustawie – Prawo budowlane ze wskazaniem obszaru usytuowania budynków zgodnie z warunkami technicznymi” odbyło się 25. kwietnia br. w budynku STEM-u przy ul. Celnej 3. Mgr inż. Marta Rodziewicz, prowadząca zajęcia, poruszyła m.in. zagadnienia:

  • zmiana Ustawy - Prawo budowlane - ustawa z dnia 20. lutego 2015 r. o zmianie Ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015. 443),
  • określenie zakresu oddziaływania zmian ustawowych – nowe obowiązki projektantów,
  • znowelizowanie rozporządzenie dotyczące zakresu i formy projektu budowlanego – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22. września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2015. 1554),
  • lokalizacja budynku zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi a określenie obszaru oddziaływania obiektu.

                W szkoleniu uczestniczyły 44 osoby.

 

IMG 2910

 

IMG 2913

22 kwietnia br. Okręgowa Izba zorganizowała dla swoich członków szkolenie pn.: „Omówienie najważniejszych elementów wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, zatwierdzonej przez Urząd Zamówień Publicznych”

                Szkolenie „Omówienie najważniejszych elementów wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, zatwierdzonej przez Urząd Zamówień Publicznych”, zorganizowane 22 kwietnia br. w siedzibie Okręgowej Izby przy ul. Energetyków 9, przeprowadził mgr inż. Maciej Sikorski z firmy ORGBUD-SERWIS. Prowadzący podczas zajęc poruszył najważniejsze elementy wzorcowej umowy zamówienia publicznego: najważniejsze definicje zapisów, zakres dokumentacji projektowej, obowiązki zamawiającego i wykonawcy oraz kary umowne, zmiany zakresu planowanych prac oraz sposoby ich rozliczania, formy wynagrodzenia i warunki płatności, waloryzacja wynagrodzenia w ujęciu zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych, podwykonawstwo, harmonogram rzeczowo-finansowy.

                W szkoleniu uczestniczyło 14 osób.

 

1

 

IMG 2900

21 kwietnia br. Okręgowa Izba zorganizowała w Stargardzie dla swoich członków szkolenie pn.: „Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw”

                Szkolenie „Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw” odbyło się 21 kwietnia br. w sali konferencyjnej Starostwa powiatowego w Stargardzie przy ul. Skarbowej 1. Prowadzący zajęcia mgr inż. Ryszard Kabat z Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego omówił najważniejsze zmiany w ustawie Prawo budowlane oraz cele tych zmian.

                Zmiany w ustawie Prawo budowlane wprowadzają przede wszystkim uproszczenie i skrócenie procedur w Prawie budowlanym oraz rozszerzenie uprawnień dla inwestorów. Program szkolenia ujął m.in. zagadnienia: najważniejsze zmiany w Prawie budowlanym, zmianę definicji obiektu budowlanego, instytucję zgłoszenia z projektem budowlanym, zgłoszenie i pozwolenie na budowę, czy nowe podejście do opłat legalizacyjnych.

                W szkoleniu uczestniczyło 36 osób.

 

 IMG 2895

IMG 2896

19. kwietnia br. Okręgowa Izba przeprowadziła dla swoich członków szkolenie pn. „Zmiany w przygotowaniu i realizacji inwestycji drogowych w związku z nowelizacją specustawy drogowej”

                Szkolenie „Zmiany w przygotowaniu i realizacji inwestycji drogowych w związku z nowelizacją specustawy drogowej” odbyło się 19. kwietnia br. w szczecińskiej siedzibie Izby przy ul. Energetyków 9. Prowadząca zajęcia mgr inż. Marta Rodziewicz, przedstawiła zmiany wprowadzone w specustawę drogową z dnia 10. kwietnia 2003 roku ustawą z dnia 5. sierpnia 2015 roku o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 12.października 2015 roku).

W szkoleniu uczestniczyło 26 osób .

 

 IMG 2885

 

IMG 2887

 
 
 
 
 
ZOIIB 2017