Image1\ Image3\ Image4\ Image5\
 


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie poszukuje kandydatów na stanowisko Ekspert nadzoru i kontroli działań projektowych w Szczecinie – zastepca koordynatora projektu.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu:1

Adres
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

ul. Teofila Firlika 20; 71-637 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy
Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy


1. Zadania administracyjne:

• udział w realizacji i koordynacji projektu LIFE13NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce";

• udział w bieżącym prowadzeniu biura projektu;

• udział w przygotowaniu, prowadzeniu oraz rozliczaniu działań projektowych;

• współpraca oraz nadzór nad przygotowaniem oraz prowadzeniem postępowań o udzielnie zamówień publicznych w zakresie: przygotowania projektów umów, opisów przedmiotu zamówień, wymogów dotyczących warunków udziału w postepowaniu. Udział w pracach Komisji przetargowych, udzielanie wyjaśnień;

• bieżące prowadzenie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi wytycznymi oraz wewnętrznymi regulaminami;

• nadzór oraz kontrola merytoryczna nad dokumentacją dotyczącą działań projektowych, w tym w szczególności działań inwestycyjnych w projekcie;

• nadzór nad prawidłową realizacja umów w ramach projektu;

• udział w bieżącym rozliczaniu działań oraz w bieżącej sprawozdawczości projektu;

• współpraca z członkami zespołu projektowego oraz pozostałymi komórkami RDOŚ;

• bieżąca współpraca z Instytucjami Finansującymi, Grupą Sterującą oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację oraz wspierającymi projekt;

• współudział w organizacji spotkań projektowych tj. konferencje, warsztaty, spotkań edukacyjne, narady, etc. oraz współpraca w tworzeniu sieci z innymi projektami unijnymi;

• współudział w promowaniu projektu;

• wykonywanie innych poleceń Dyrektora RDOŚ w Szczecinie związanych z realizacją projektu;

• bezpośrednie realizowanie działania Monitoring postępów realizacji projektu;

• raportowanie koordynatorowi projektu o postępach prac realizacji działań projektowych;

• zastępowanie koordynatora projektu;

• stanowisko podlega koordynatorowi projektu.

 

2. Zadania merytoryczne:

• udział w weryfikacji merytorycznej dokumentacji technicznej dla planowanych zadań inwestycyjnych polegających na budowie infrastruktury hydrotechnicznej, budowie zapory przeciwerozyjnej dla ochrony włosieniczników oraz przebudowie istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy. Współpraca w tym zakresie z konsultantami naukowymi projektu oraz członkami Grupy Sterującej. Analiza zgodności dokumentacji projektowych z obowiązującymi przepisami i wymogami technicznymi;

• nadzór nad działaniami Inżyniera Kontraktu. Współpraca i rozliczenia prac Inżyniera Kontraktu.

• weryfikacja merytoryczna opracowywanej przez Inżyniera Kontraktu dokumentacji w sprawie zamówień publicznych na roboty budowalne, dostawy, usługi oraz Współpraca z Inżynierem Kontraktu w tworzeniu dokumentacji przetargowej;

• uczestniczenie od strony inwestorskiej w nadzorowaniu działań;- budowa infrastruktury hydrotechnicznej, budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony włosieniczników oraz przebudowa istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, - budowa tarlisk w rzekach Korytnica, Radew i Grabowa, - działanie na rzecz ochrony ekosystemów rzecznych,- kanalizowanie ruchu turystycznego w zlewni rzeki Drawy;

• nadzór oraz wsparcie techniczne nad projektami budowlanymi oraz dokumentacją budów;

• bieżący nadzór nad realizacją zobowiązań umownych wykonawców dokumentacji projektowej, robót budowlanych,

• współpraca oraz nadzór przy sprawdzaniu dokumentacji technicznych i innych opracowań pod względem ich kompletności (w trakcie odbioru), przyjętych rozwiązań projektowych, uzgodnień, wymogów ochrony środowiska. Dokonywanie odbiorów dokumentacji przekazywanych przez Inżyniera Kontraktu.

• wsparcie Inżyniera Kontraktu i projektanta w zakresie działań w imieniu RDOŚ w sprawach formalno-prawnych związanych z przejęciem terenów pod planowane budowle i obiekty hydrotechniczne.

• współpraca oraz nadzór przy przygotowywaniu materiałów niezbędnych do występowania do organów administracji publicznej o uzyskanie niezbędnych do realizacji robót budowlanych zgód, pozwoleń, decyzji.• ewidencjonowanie umów na wykonanie dokumentacji technicznych w projekcie (prac studialnych, przedprojektowych i projektów).

• w zakresie realizacji robót budowlanych - współpraca oraz nadzór nad Inżynierem Kontraktu, inspektorami nadzoru inwestorskiego.

• udział w komisjach odbiorowych robót budowlanych, przygotowanie wniosków o dopuszczenie do użytkowania i innych dokumentów niezbędnych do przyjęcia urządzeń na środek trwały, przekazania innymi instytucjom, bądź rozliczenia z płatnikiem.

 

Warunki pracy


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

· Praca o charakterze administracyjno-biurowym w pozycji siedzącej, wymuszonej, konieczność koncentracji uwagi podczas wykonywanej pracy, opracowywanie dokumentów, praca i czynności koncepcyjne, obciążenie wzroku związane z pracą przy monitorach ekranowych.
· Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym.
· Praca w terenie z użyciem samochodu służbowego i przewozem osób i sprzętu.
· Na stanowisku występuje stres związany z zachowaniem terminów zapisanych w projekcieLIFE13NAT/PL/000009 i dyspozycją środkami unijnymi.
· Praca przy komputerze w pozycji siedzącej wymagającej wysiłku statycznego.
· Częste podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) do miejsc, które mogą być niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

· Obiekt przy ul. Firlika 20 w Szczecinie, niebędący własnością RDOŚ, dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

· Pomieszczenia biurowe RDOŚ oraz stanowiska pracy Wydziałów w Szczecinie, znajdują się na I i II piętrze budynku 5 piętrowego (biurowiec).

· Stanowisko pracy wyposażone jest w monitor ekranowy, komputer, wspólną, drukarkę, telefon, kserokopiarkę sieciową znajdującą się w korytarzu RDOŚ.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne:

· wykształcenie: wyższe,

· 3 lata stażu pracy.

 

pozostałe wymagania niezbędne:

· prawo jazdy kat. B,
· komunikatywność,
· umiejętność organizacji pracy i pracy w zespole,
· umiejętność analitycznego myślenia,
· zdolności mediacyjne i umiejętność przekonywania,
· komunikatywność, kultura osobista i asertywność,
· umiejętność pracy w warunkach stresowych,
· umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

 

wymagania dodatkowe:

· znajomość zasad realizacji oraz rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE,
· znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
· znajomość ustawy prawo budowlane,
· znajomośc ustawy prawo wodne,
· znajopmośc ustawy o ochronie przyrody,
· umiejętność czytania i weryfikowania dokumentacji technicznej z zakresu budownictwa wodnego, melioracji i budownictwa lądowego,
· umiejętność posługiwania się komputerem, w tym obsługa: MS Office Word, Excel, PowerPoint, Access, oraz obsługa poczty elektronicznej,
· znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
· umiejętność kierowania pracą zespołu,
· dyspozycyjność,
· praca w biurze i w terenie,
· odporność na stres,
· doświadczenie w realizacji projektów infrastrukturalnych z zakresu budownictwa hdroteczhnicznego, drogowego, ochrony środowiska, gospodarki wodnej i ściekowej, turystyki, etc., współfinasowanych ze środkwów UE na podbnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia


· CV i list motywacyjny,
· oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
· oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
· oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
· kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
· kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
· kopie dokumentów potwierdzających 3 lata stażu pracy, (zakończone okresy zatrudnienia - świadectwa pracy)
Inne dokumenty i oświadczenia
· kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w sytuacji gdy znajdą się w gronie kandydatów spełniających wymagania na dane stanowisko.


Termin składania dokumentów 21 lutego 2017 r.

 

Miejsce składania dokumentów

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

ul. Teofila Firlika 20; 71-637 Szczecin

z dopiskiem (oferta pracy – ekspert do nadzoru i kontroli działań projektowych (LIFE +)

 

Inne informacje


• W ofercie należy podać dane kontaktowe tj. (adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu).

• Wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wzór oświadczeń zamieszczono na stronie BIP RDOŚ w Szczecinie (zakładka – oświadczenia).

• Oferty należy składać w zamkniętych kopertach.

• Oferty otrzymane po terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

• Oferty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wytypowani do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji. Oferty te mogą zostać na wniosek adresata, odebrane osobiście od pracownika Kadr.

• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 914305-220 (kadry) oraz 914305222(koordynator projektu LIFE +).

• Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

• Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

• Planowane techniki i metody naboru:Etap I - weryfikacja formalna nadesłanych ofert,Etap II – pisemny sprawdzian wiedzy i umiejętności (w przypadku, gdy mniej niż 10 kandydatów spełni wymogi formalne, możliwe jest odstąpienie od przeprowadzenia tego etapu),Etap III - rozmowa kwalifikacyjna.

• W przypadku przeprowadzenia Etapu II minimum kwalifikującym do udziału w III etapie naboru jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 60% możliwych do zdobycia w sprawdzianie pisemnym punktów (lub z poszczególnych jego części tematycznych) oraz uzyskanie jednego z sześciu najlepszych wyników. Punktacja na sprawdzianie pisemnym, zostaje przedstawiona wszystkim kandydatom przed przystąpieniem do sprawdzianu pisemnego.

• Oferujemy zatrudnienie poza korpusem służby cywilnej na podstawie umowy o pracę na czas określony . Przewidywany okres zatrudnienia 12 miesięcy.

 

informacje o projekcie:

http://drawalifeplus.rdos.szczecin.pl/index.php/pl/strona-glowna/

 
 
 
 
 
ZOIIB 2017