Image1\ Image3\ Image4\ Image5\
 


POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

W SPRAWIE NADAWANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

XXXI sesja egzaminacyjna 1/2018

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, 
że zakończone zostało składanie wniosków o nadanie uprawnień budowlanych 
w XXXI sesji egzaminacyjnej (1/2018).

Zawiadomienia o zakwalifikowaniu do egzaminu zostały już wysłane listem poleconym 
na podany przez Państwa adres korespondencyjny.

Egzamin pisemny w sesji 1/2018 odbędzie się 18 maja 2018 r. w Audytorium im. prof. Stanisława Skoczowskiego na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

przy ul. 26 Kwietnia 10 w Szczecinie.

Z harmonogramem przebiegu egzaminów ustnych można zapoznać się tu

Wzory druków:

1.Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych

2.Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu

(dla osób zdających egzamin poprawkowy)

3.Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej

(oświadczenie potwierdza wyłącznie praktykę odbywaną od dnia 25.09.2014 r.)

4.Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej – przy sporządzaniu projektów/na budowie

(załącznik do „Oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej”)

5.Zaświadczenie dokumentujące praktykę odbytą w kraju do 15.02.1995 r. lub praktykę odbytą za granicą

6.Formularz osobowy

(osoby, które zmieniły nazwisko proszone są o okazanie odpisu aktu małżeńskiego lub innego dokumentu potwierdzającego dokonanie zmiany)

7. Wniosek o wydanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia o przynależności do izby dla opiekuna nie będącego członkiem ZOIIB

(w celu uzyskania stosownych dokumentów wypełniony wniosek należy przesłać do izby, do której przynależy opiekun praktyki zawodowej)

 

Wniosek o nadanie uprawnień budowalnych oraz wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu należy składać wraz z wymaganymi załącznikami.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 76 Kodeksu postępowania administracyjnego, wszystkie przedkładane do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych dokumenty powinny być składane w formie oryginału . Jednocześnie zgodnie z art. 76a k.p.a. ustawodawca dopuszcza możliwość przedłożenia kopii dokumentu poświadczonej przez organ, który go wytworzył lub odpisu dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Dotyczy to również uprawnień budowlanych osób kierujących praktyką kandydata.

Wymóg przedkładania poświadczonych zgodnie z wymogami art. 76a k.p.a. dokumentów nie dotyczy tylko

i wyłącznie dokumentów wytworzonych przez Zachodniopomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

 

Osoby dokumentujące praktykę zawodową w zarejestrowanych w urzędach wojewódzkich zeszytach formatu A-4 proszone są o dołączenie do zeszytu praktyk zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej wg obiektów, z podziałem na praktykę przy sporządzaniu projektów i na budowie (wzór „Zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej”) .

 

Dodatkowo, zasadnym jest dołączenie do „Książek Praktyki Zawodowej” kserokopii uprawnień budowlanych osób nadzorujących praktykę zawodową nie będących członkami ZOIIB  oraz zaświadczeń o przynależności do samorządu zawodowego tych osób, ważnych w okresie odbywania praktyki.

 

I ratę opłaty, z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej, w wysokości określonej przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (link), należy wpłacać na konto:

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

ul. Energetyków 9, 70-656 Szczecin

WBK Bank Zachodni S.A. O/Szczecin 29 1090 1492 0000 0001 1916 4636,

z podaniem w tytule przelewu nazwiska i imienia wnioskodawcy z dopiskiem: „opłata z tytułu kwalifikowania”

II ratę opłaty, z tytułu przeprowadzenia egzaminu, w wysokości określonej również przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (link), wnosi się po otrzymaniu zawiadomienia o dopuszczeniu 
do egzaminu lub zawiadomienia o wyznaczeniu terminu egzaminu, z podaniem w tytule przelewu nazwiska i imienia osoby przystępującej do egzaminu - z dopiskiem: „opłata za przeprowadzenie egzaminu”/„opłata za przeprowadzenie wyłącznie egzaminu ustnego”.

Dodatkowo osoby zainteresowane wystawieniem faktury za postępowanie kwalifikacyjne i za egzamin mogą złożyć w sekretariacie izby wniosek - osobno za postępowanie kwalifikacyjne i za egzamin. Faktury przygotowuje dział księgowości e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Wnioski należy składać w sekretariacie izby do końca miesiąca, w którym dokonano zapłaty, osobno do każdej wpłaty.

Na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - zakładka Krajowa Komisja Kwalifikacyjna dostępne są m.in.:

  • Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane
  • Wykaz przepisów i obowiązujący zakres ich znajomości na uprawnienia budowlane
  • Przykładowe pytania na egzamin testowy na uprawnienia budowlane. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie ZOIIB - pok. 201 lub telefonicznie - tel. 91 462 44 40 wew. 25.

AKTY PRAWNE:

 

  • ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725),
  • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278),
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817), mające zastosowanie w stosunku 
    do osób ubiegających się o uprawnienia budowlane, które przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) uzyskały wykształcenie wymagane na podstawie przepisów dotychczasowych oraz rozpoczęły odbywanie wymaganej praktyki zawodowej,
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.)

 

SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

organizuje

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa 

Zgłoszenia należy kierować do siedziby Oddziału PZITB al. Wojska Polskiego 99 ( faxem lub e-mailem). Karta zgłoszenia dostępna na www.pzitb-szczecin.pl

Kontakt z Biurem PZITB tel.(91) 423 33 52; fax (91) 423 34 97, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 
 
 
 
 
ZOIIB 2017