Image1\ Image3\ Image4\ Image5\
 


Szczecin, dnia 1.07.2015 r.

 

 

Komunikat Zachodniopomorskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

dotyczący załączników do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych.

 

 

Zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych, stanowiącego załącznik do uchwały Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Nr 3/R/15 z dnia 4 marca 2015 r., do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych należy dołączyć:

1)  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych albo dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika;

2)  suplement/suplementy do dyplomu/dyplomów albo wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni;

3)  dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 7 pkt 1 lub pkt 2 lub w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278);

4)  w przypadku ukończenia studiów wyższych prowadzonych na podstawie umowy, o której mowa w art. 168b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że ukończone studia były prowadzone w oparciu o umowę zawartą z izbą;

5)  wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej;

6)  formularz osobowy zawierający wykaz danych osobowych wymaganych przepisami prawa, niezbędnych do rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji w sprawie nadania uprawnień budowlanych.

 

Od dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (25.09.2014 r.), obowiązuje wyłącznie wzór oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej (w projektowaniu i wykonawstwie), wynikający z załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia.

 

Dotychczas prowadzone książki praktyki zawodowej zachowują ważność. Wpisy dokonane w książce praktyki i potwierdzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, pod kierownictwem której odbywana była praktyka, przed dniem 25 września 2014 r., dokumentują praktykę rozpoczętą przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budow-nictwie.

Powyższy przepis stosuje się do wpisów dokonanych w książce praktyki, które nie zostały potwierdzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, pod kierownictwem której odbywana była praktyka, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jeżeli zostaną one potwierdzone przez tę osobę w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna ZOIIB nie wydaje już książek praktyki zawodowej.

 

Załącznikiem do „Oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej” jest zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej przy sporządzaniu projektów/na budowie, które precyzyjnie określa zakres niezbędnych wpisów oraz sposób dokumentowania praktyki.

 

 

 
 
 
 
 
ZOIIB 2017