Image1\ Image3\ Image4\ Image5\
 


Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zawarła na rzecz swoich członków umowę zbiorowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków  w Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych  S.A. 

Czytaj więcej...

Odpowiadając na Państwa zapytania uprzejmie informujemy, iż ZOIIB zapewniła swoim Członkom w ramach płaconej składki dodatkowe ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w zakresie wymienionym w poniższym certyfikacie:

http://www.hanzabrokers.pl/images/stories/files/grupowe_nnw/Certyfikat_Zachodnio_Pomorska.pdf

Osoby poszkodowane, uposażone lub spadkobiercy mogą zgłaszać się po wypłatę należnych świadczeń 

Czytaj więcej...

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42, z późn.zm.),

- Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152, z późn.zm.),

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2174),

- Umowa Generalna pomiędzy Polską Izbą Inżynierów Budownictwa a Ubezpieczycielem.

Szczegółowe informacje, polisa, umowa generalna dostępne są na stronie www.piib.org.pl [otwórz]

Zwrot składek opłaconych na obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej następuje:

Czytaj więcej...

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zawarła na rzecz swoich członków umowę zbiorowego ubezpieczenia NNW w Generali Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A.

Czytaj więcej...

 
 
 
 
 
ZOIIB 2017